Poreklo prezimena, selo Sečište (Kačanik) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Sečište, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. god Poreklo stanovništva sela Sečište, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. god Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Sečište (Kačanik)

Poreklo prezimena, selo Sečište (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Sečište, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo se nalazi u donjem delu Krvenske Reke, u dolinskom proširenju. Sa istoka naselje je zaklonjeno planinskom kosom.

Vode.

Stanovništvo dobija vodu iz većeg broja bunara i nekoliko izvora. Nazivi izvora su: Izvor, Staro Sel, Vrbin Izvor, Bela Voda, Kalunđere.

Zemlje i šume.

Šume, ranije iznad sela, sada su iskrčene. Ogolela mesta pretvorena su u utrine, a ređe u njive i livade. Najplodnije su njive pored Lepenca severoistočno od naselja. Naziv pojedinih mesta su: Ramnište, Ramnoj, Bela Voda, Zabel, Vorba, Vradži Vir, Drač, Loka, Staro Sel.

Tip sela.

Sečište je zbijenog tipa. Sastoji se iz pet mahala, koje su među sobom neznatno udaljene. Mahale su: Kalis, Škreta, Ljur, Kuka i Dibran. U svemu selo ima 51 dom (1940 g.).

Postanak sela.

Sečište je na današnjem mestu relativno novije naselje. Pre toga, kako se priča, selo se nalazilo oko 1.000 m severnije bliže Lepencu na mestu sada zvanom Kalunđepe. Zbog prolaska „tatara“ i usled njihovog čestog navraćanja, raniji su stanovnici napustili staro selo i osnovali novo današnje naselje u zaklonjenoj rečnoj dolini.

Prvobitno Sečište na starom položaju kod Kalunđera i na današnjem mestu, po opštem i vrlo raširenom kazivanju, bilo je naseljeno južnoslovenskim pravoslavnim stanovništvom (Arbanasi vele: „kret krisjan“, tj. da su stari seoski stanovnici svi bili hrišćani). Kasnije su se ti stari pravoslavni rodovi iz sela potpuno iselili ili izumrli.

Godine 1900. Sečište je imalo ukupno 36 muslimanskih domova.

Starine u selu.

Na mestu zvanom Ramnište u blizini starog sela nalaze se tragovi najstarijeg naselja, još iz rimskog doba. Tu seljaci otkopavaju široke cigle i crepove. Pre su nalazili još i ostatke od zidova, novac i kamene stubove. Godine1940. su na Ramništu zapaženi zemljani ćunkovi, verovatno trag ranijeg vodovoda. Da se ovde radi o starom rimskom naselju postoji takvo mišljenje i kod drugih israživača.

Ima tragova od nekadašnjeg sela i na mestu zvanom Staro Sel, koje leži na granici atara prema selu Krveniku jugozapadno i iznad Sečišta. Podaci o tome izneti su pri opisu Krvenika.

Poreklo stanovništva.

Danas u Sečištu živi jedan ponslamljen starinački rod i doseljeni muslimani. Svi govore arbanaški.

Poislamljeni starinci:

-Vljač (1 k), jedini starinci. Na islam prešli početkom 19 veka i otada se ubrajaju u fis Beriš.

Doseljeni muslimani:

-Kuka (1 k) i:

-Nur Đok (1 k), su od fisa Beriš. Smatraju se kao najraniji muslimanski doseljenici, ovde su od kraja 18 veka.

-Memet (7 k),

-Jusuf (2 k),

-Jaa (2 k),

-Ramadan (1 k),

-Bektaš (3 k) i:

-Raman (2 k), su od fisa Krasnić. U Severnoj Arbaniji, odakle su se doselili, činili su jedan rod i imali zajednički naziv Škreta. U Sečištu žive od početka 19 veka.

-Fida (3 k) i:

-Salaovi (2 k), ne znaju fisnu pripadnost. Doselili se iz okoline Piškopeje (Donji Debar), po čemu ovde dobili naziv Dibrani i žive u istoimenoj mahali.

-Zećir (4 k), od fisa Krasnić. Doselili se iz mesta Ljur u Severnoj Arbaniji.

-Mysliovi (6 k),

-Džepovi (5 k),

-Veselovi (2 k) i:

-Miftarovi (2 k),doselili se iz Kalisa u Ljumi (Severna Arbanija). Tamo su bili jedan rod. Smatraju se kao najmlađi doseljenici, i po mestu starine dobili su naziv Kalisnjan. Žive u istoimenoj mahali.

-Tair (4 k), od fisa Krasnić. Doselio se bežeći „od krv“ predak Tair, koji je u Severnoj Arbaniji bio katolik i zvao se Marko.

-Dearovi (3 k), od fisa Beriš. U Sečište su došli pre 15 godina kao jedna kuća. Pre toga neko vreme živeli su u Starom Pusteniku, gde imaju rođaka (Ljač). Dalje im je poreklo u Severnoj Arbaniji.

Iseljeni: Za poslednjih 20 godina iz sela je iseljeno 12 muslimanskih porodica. Od njih 11 je prešlo u Skoplje (od Kuka 3, Dibran 2, Tair 3 i Škreta 3) i jedna u Tetovo (od Dibran).

Privredne prilike.

Za zemljoradnju Sečišta veliki značaj imaju dobre i debele oranice. One leže oko Lepenca na dnu kotlinice Đeneral-Jankovića. Ove duboke zemlje važe kao jako plodne i pouzdane za rod. Oko sela ima i plitkih, kamenitih njiva. One leže na neravnim terenima, te im je privredna vrednost neznatna. Godine 1947. Sečište je imalo pod oranicom 139 ha (kukuruz 57, ječam 34, pšenica 21, raž 19, ovas 10 ha), pod livadama 3 ha i pod baštama 1 ha.

Za potrebe zemljoradnje i zbog ishrane, stanovnici iz Sečišta bave se i stočarstvom. Za gajenje stoke, pored ishrane sa njiva i livada, služe 45 ha ispaše i 16 ha šume. Godine 1948. u Sečištu je ukupno bilo: goveda 165, ovaca 185 i koza 563. Neplodne zemlje ima oko 7 ha.

Neki siromašniji muškarci iz Sečišta preko godine rade u susednoj fabrici cementa u Đeneral-Jankoviću.

IZVOR: Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top