Статут

У складу са одредбама члана 12. Закона о удружењима (“Службени гласник РС” број 51/09 и 99/2011), на Скуштини Друштва одржаној 1. фебруара 2020. године у Београду, усвојен је нови

 

СТАТУТ

ДРУШТВА СРПСКИХ РОДОСЛОВАЦА

“ПОРЕКЛО”

Опште одредбе:

Члан 1.

Друштво српских родословаца “Порекло” (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време, у области очувања и неговања културног и историјског наслеђа српског народа, а у које се удружују сви који желе остваривање општих друштвених циљева утврђених овим статутом.

Члан 2.

Овим Статутом се утврђују циљеви, права, обавезе и одговорност чланова и органа Друштва, као и друга питања од значаја за рад Друштва.

Циљеви Друштва:

Члан 3.

Циљеви Друштва су:

– Прикупљање грађе о пореклу презимена, о настанку насеља и њиховом становништву, о народним и верским обичајима, о истраживањима генетског порекла појединаца,

– Документовање и публиковање прикупљене грађе у електронској и штампаној форми,

– Неговање и очување културног и националног идентитета, као и промовисање највреднијих достигнућа из историје појединаца, народа и државе,

– Подстицање употребе ћириличног писма у свакодневној комуникацији, као и српског језика, са свим његовим дијалектолошким, локалним карактеристикама,

– Организовање едукативних скупова, саветовања, семинара на којима би се подстицала и подизала свест о значају прикупљања родословних и осталих сродних података, важних за идентитет појединца и заједнице,

– Остваривање сарадње са научном заједницом, као и са сродним институцијама владиног и невладиног карактера, у правцу унапређења и популаризовања генеалошких и етнолошких тема у широј јавности.

Члан 4.

Ради остваривања својих циљева, Друштво нарочито:

1) Прикупља и обрађује научну, стручну, али и лаичку литературу
2) Обавља разговоре са појединцима, који су чувари и преносиоци народних предања
3) Фото и видео документује личности, објекте и пределе од значаја за родословна и остала истраживања.

Назив и седиште Друштва:

Члан 5.

Назив Друштва је: Друштво српских родословаца “Порекло”.

Назив Друштва на енглеском језику је: Society of Serbian Genealogists `Origin`.

Скраћени назив Друштва је: „Порекло“.

Друштво има седиште у Београду.

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Чланство Друштва:

Члан 6.

Члан Друштва може бити свако лице које поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Друштва, а које се нарочито интересује за област којом се Друштво бави и које прихвата Статут Друштва и преузима обавезу да својим деловањем ради на остваривању циљева Друштва.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. У случају немогућности скорог састајања Скупштине, одлуку о пријему у чланство може донети и Управни одбор, о чему ће известити Скупштину на првом наредном скупштинском заседању, којом приликом ће Скупштина потврдити или опозвати пријем члана.

Друштво води евиденцију својих чланова.

Члан 7.

Чланови могу бити редовни, придружени и почасни.

На предлог редовног члана Друштва, Скупштина доноси одлуку о пријему придруженог члана у редовно чланство, уз претходно прибављену сагласност предложеног члана.

Статус придруженог члана се стиче потписивањем приступнице од стране лица које је приступило и потписивањем и овером од стране Председника управног одбора.

Одлуку о избору почасног члана доноси Скупштина.

У случају немогућности скоријег састајања Скупштине, одлуку о пријему у чланство може донети и Управни одбор, о чему ће известити Скупштину на првом наредном скупштинском заседању, којом приликом ће Скупштина потврдити или опозвати пријем члана.

Сваки члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Редовни члан може иступити из редовног чланства давањем писане изјаве и постати придружени члан.

Чланство може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба Статута или нарушавања угледа Друштва или теже повреде обавеза члана.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора или најмање три редовна члана.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

Члан 8.

Права и дужности редовног члана Друштва

Редовни члан има право да:

1.    равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
2.    непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;
3.    бира и буде биран у органе Друштва;
4.    буде биран у стручне одборе;
5.    буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.

Редовни члан је дужан да:

1.    активно доприноси остваривању циљева Друштва;
2.    учествује, у складу с интересовањима у активностима Друштва;
3.     обавља друге послове које му повери Управни одбор;
4.     прихвата све дужности и обавезе из нормативних аката Друштва;
5.     плаћа чланарину.

Права и дужности придруженог члана Друштва

Придружени члан има право да:

1.    равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
2.    буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва;
3.    буде биран у стручне одборе.

Придружени члан је дужан да:

1.     учествује, у складу с интересовањима у активностима Друштва;
2.     прихвата све дужности и обавезе из нормативних аката Друштва;
3.     Плаћа чланарину.

Права почасног члана Друштва

Почасни члан има право да:

1.     Равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
2.     Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.

Органи Друштва:

Члан 9.

Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, стручни одбори и секретар Друштва.

Функцију заступника Друштва врши председник Управног одбора.

Члан 10.

Скупштину Друштва чине сви редовни чланови.

Скупштина се састаје најмање једанпут годишње.

Скупштина се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине редовних чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Друштва;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини чланарине за следећу годину.
8) одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва.
9) одлучује о удруживању у савезе.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање 20 редовних чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна  је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 11.

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва, који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 12.

Председник Управног одбора заступа Друштво у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва.

Члан 13.

Управни одбор:

1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
2) организује редовно обављање делатности Друштва;
3) образује стручне одборе и именује руководиоце и чланове у њима;
4) именује секретара Друштва;
5) поверава посебне послове појединим члановима;
6) доноси финансијске одлуке;
7) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет редовних чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
8) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Друштва за тај поступак;
9) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Друштва.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 14.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 15.

Управни одбор Друштва одлуком образује стручне одборе у које улазе чланови који су стручњаци за одређене области из делокруга рада Друштва и именује чланове Друштва за руководиоце одбора. Одбори се старају о спровођењу одлука Скупштине и Управног одбора у својој области.

Члан 16.

Секретара Друштва именује Управни одбор.

Секретар обавља административне послове за Друштво, као што су: обавештавање чланства о скупштинским заседањима, састанцима, одлукама Управног одбора, евиденција чланства, старање о наплати чланарине, и др.

Остваривање јавности рада Друштва:

Члан 17.

Рад Друштва је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се члановима на седници скупштине Друштва.

Друштво може да постави интернет страницу и да издаје своје гласило на којем ће објављивати прикупљене податке и информације из домена рада Друштва.

Члан 18.

Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Друштва може приступити међународним генеалошким удружењима и осталим организацијама сличних делатности којима се бави Друштво, о чему одлуку доноси Скупштина Друштва.

Друштво може основати подружнице, како у земљи, тако и у иностранству, у складу са домицилним прописима.

Начин стицања средстава, располагање средствима Друштва:

Члан 19.

Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Друштво може непосредно да обавља и привредну делатност којом се стиче добит у складу са Уредбом о класификацији („Службени гласник РС“ број 54/2010), и то: 63.12 – Веб портали.

Друштво може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области своје делатности, као и активностима проистеклим из циљева Друштва.

Средства Друштва могу се користити искључиво за остварење циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Зависно од потреба и могућности Друштво може давати накнаду за уложени рад, ангажовати извршиоце, и користити добит за остваривање циљева Друштва, укључујући трошкове рада и учешће у финансирању одређених пројеката.

Управни одбор својим одлукама располаже финансијским средствима Друштва.

Престанак рада Друштва:

Члан 20.

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 21.

У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на библиотеку „Милутин Бојић“ из Београда, Илије Гарашанина 5.

Изглед и садржина печата Друштва:

Члан 22.

Друштво има печат кружног облика незатворене кружнице коју чини натпис: „Друштво српских родословаца „Порекло“ у горњем делу и „Београд“ у доњем делу, и стилизовано стабло у средини.

Прелазне и завршне одредбе:

Члан 23.

Сва питања која нису решена Статутом решава Скупштина, односно Управа Друштва својим одлукама или општим актима.

Овај Статут ступа на снагу даном уписа у Регистар удружења при Агенцији за привредне регистре.

Члан 24.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 25.

Ступањем на снагу овог статута, престаје да важи Статут Друштва српских родословаца „Порекло“ од 28. јануара 2017. године.

 

У Београду, 1. фебруара 2020. године

Председавајући Скупштине Друштва

Јовица Кртинић