Srbi u Popovcu (Baranja) Reviewed by Momizat on . Naselje Popovac se spominje još u rimsko doba pod imenom Antianae, pa i danas na jednom delu atara se iskopavaju ostaci kamenih građevina i stari predmeti, poput Naselje Popovac se spominje još u rimsko doba pod imenom Antianae, pa i danas na jednom delu atara se iskopavaju ostaci kamenih građevina i stari predmeti, poput Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Branko Todorović » Srbi u Popovcu (Baranja)

Srbi u Popovcu (Baranja)

Naselje Popovac se spominje još u rimsko doba pod imenom Antianae, pa i danas na jednom delu atara se iskopavaju ostaci kamenih građevina i stari predmeti, poput novca, grnčarije i sl. U 6. veku dolaze Sloveni i grade naselje Ban, u blizini današnjeg sela Popovca, a danas se taj deo atara naziva Selište. Srbi su tu bili već u 15. veku, a za vreme seoba 1690. godine doseljava se još dvadeset srpskih porodica. Oko 1730. doseljavaju se Nemci i postaju većinsko stanovništvo, a po podacima iz 1751. u selu živi 81 srpsko domaćinstvo. Prema Šematizmu iz 1924. godine u Popovcu živi 651 Srbin, pa je parohija imala rang VI klase.

Parohijski hram je posvećen vavedenju Presvete Bogorodice, a podaci o gradnji su oprečni u više izvora. U parohiji se čuva dokument na dasci, koji govori da je crkva osvećena 1726, a u knjizi Pravoslavne crkve u Baranji autor se poziva na izveštaj sreskog sudije Baranjske županije iz 1767. godine, u kome se govori o gradnji temelja za novu crkvu.

U upitniku za statistiku po županijama u Austrougarskoj iz 1757. stoji da u Banu ima zidana crkva za one grčkog obreda. Na početku 20. veka, od 1905. do 1912. godine, priča se u selu da je bilo zlatno doba parohije i da se u to vreme hram obnovio, izvršilo oslikavanje hrama i sazidala kapela na brdu. U toku 2004. godine obnovljen je krov hrama.

Crkva je orijentisana istok-zapad, jednobrodna je kasnobarokna građevina, sa dvospratnim zvonikom sa četiri zvona i polukružnom apsidom. Porta je ograđena zidanim bedemom, sa tri ulaza, na kojima su kovane kapije.

Letopis se vodi od 1965. godine. U kancelariji se čuvaju matične knjige rođenih i krštenih, venčanih, bračno ispitanih i umrlih od 1777. godine, sa malim prekidima.

Selo Popovac danas ima 36 pravoslavnih domova sa 96 duša.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Popovcu živi 1469 stanovnika u 557 domaćinstava. U opštini Popovac, koju čine i naselja Branjina i Kneževo, ima ukupno 2427 stanovnika u 916 domaćinstava. Srbi u opštini čine 20,85% (506) stanovništva, kao pravoslavni izjasnilo se 20,93%, a srpski govori 11,37% stanovništva. Godine 1924. Popovac je imao 651 srpsku dušu i bio je parohija VI klase.

U 2007. godini parohija Popovac je imala 45 domova sa 95 duša.

IZVOR: Dušan Kolundžić, Prvi šematizam Eparhije osečkopoljske i baranjske, Beograd, 2009, str. 103-105

DOMAĆINSTVA POPISANA 1711/1713. GODINE

Bácsavanin, Bacsvanin (2x), Bánácz (5x), Berber, Bétyo, Bezedecsanin (3x), Borjatacz, Bosnyak (11x), Cresevics, Csolos, Csrilov, Dvorni, Grbics, Hadnagyev, Harambasa, Jovanovics, Kália, Kalugyerovics, Komnovics, Körtvélyesacz, Krákics, Kuvlyanin, Kürtvélyasicz, Lacsanin (4x), Lancsukanin, Loncsár, Maisacz, Maisanin, Mali, Mohacsanin, Ogmanovics, Popov, Sarkanyin, Strajnics, Szarkanyacz, Sztojanovics, Turzsin, Veracz.

IZVOR: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 248-249

POPIS SISTEMATSKE KOMISIJE IZ 1715. GODINE

Mitar Bezdecsanin, Savo Popo, Taromir Bezedekcsanin, Milos Majicsanin, Radisa Bosnyak, Petko Krakics, Stois Dvornics, Ristovoj Bosiatacs, Milovan Bosnyak, Raduicsa Barbin, Gyurics Bacsvanin, Stoja Naparacs, Sava Jovano, Ostoja Turcsin, Vuk Kvolocsin, Dragasan Csolos, Gyura Kablár, Ostoja Banocs, Ostoja Lacsanin, Radivoj Kalia, Milota Bosnyak, Radivoj Mecsanin, Radivoj Bacsvanin, Stojko Berovics, Vukosan Bosnyak, Radicsan Lancsakanin, Radimor Gerbics, Vukoman Lacsanin, Milisan Bosnyak, Kossman Lacsanin, Radovan Bessedecsanin, Radosan Gerbics, Radimoricsa, Velicsko Macsvanin, Radivoicsa, Stoics Ognanovics, Ilia Obradovics, Vuk Bosnyak, Stujosa Frankovics, Novak Sriemacs.

IZVOR: Az 1715. évi országos összeírás

POPIS SISTEMATSKE KOMISIJE IZ 1720. GODINE

Janko Brankovicz, Mitar Bezedicsanin, Milisza Bosnyák, Szavo Popov, Tatomir Bezedicsanin, Milos Majsanin, Radisza Bosnyak, Petko Gragics, Sztois Drogicz, Ristovoj Borjatacz, Millovan Bosnyak, Radoicza Barbely özv., Gyurin Bacsvanin, Szava Jovano özv., Vuk Kuvlanin, Dragosa Csolos özv., Gyura Kablar, Osztoja Lajcsanin, Radivoj Kalia, Milica Bosnyak, Radivoj Merasmin,Radovan Bacsvanin, Sztojko Gerbicz, Vukose Bosnyak özv., Raduisza Lancsucsanin, Radomir Gerbecs, Vukomon Lajczanin, Milisza Bosnyák, Pozman Lajcsanin, Radovan Pezedecsanin, Radosza Gerbicz, Velisko Macsvanin, Sztoics Ognanovicz, Vuk Bosnyak, Novak Szremacz, Milutin Mohacsanin, Radivoj Jovanovicz.

IZVOR: Az 1720. évi országos összeírás

POPISANI U POPOVCU 1766. GODINE

Anicsich Misko, Bacsfanin Gavrillo, Bacsfanin Janko, Banacz Szava, Battinacz Jovan, Berberov Gligoria, Bosnyak Antun, Bosnyak Arszenia, Bosnyak Gojko, Bosnyak Jovicza, Bosnyak Mizyvor, Bosnyak Nikola, Bosnyak Sztojan, Bosnyak Teodor, Bosnyak Todor, Bosnyak Xivko, Bosnyak Xivko Carl, Csavics Nikola, Csepinacz Mates, Csepinacz Nesko, Csepinacz Todor, Csepuinacz Gyuko, Csuricsia Stevan, Diakov Gligoria, Dvornich Sztokan, Dvornich Teodor, Gecz Jacob, Gerbcs Mihajlo, Gluakov Szimo, Grubacsev Gavrillo, Grubacsev Koszta Gyurgyev Kerszta, Helfer Jacob, Higlvogner Peter, Ignatin Cvio, Ignatin Todor, Jankov Todor, Jevremov Gligoria, Jovich Jeso, Jovich MIhajlo, Kalaich Doka, Kalaich Stevan, Karaola Szimo, Kollar Teodor, Komenovich Timothia, Kovacsev Jovan, Lacsanin Nityvor, Lancsuzsanin Arszenia, Lancsuzsanin Vujo, Lubisity Kuzman, Majsacz Mihajlo, Markovich Nikola, Matin Antun, Milakov Mitar, Mirkovich Koja, Miskov Jovan, Miskov Teodor, Ognyenovity Sztojan, Pajer Maternus, Panity Dmitar, Panity Szimo, Peklent Ioannes, Pinterov Szimo, Popovich Vasza, Poznanov Jovan, Poznanov Gligoria, Prun Conrad, Radich Isajlo, Radisity Mihajlo, Radisity Mojsia, Radivojcsev Jovicza, Risztin Teodor, Schenpach Ioannes, Stelling Ionnes, Strajnich Jovan, Svab Blasius, Szavin Jovicza, Szavin Kerszta, Szekanich Jovan, Szekanich Sztojan, Sztankov Jovan, Tatimirov Jovan, Tatimirov Laza, Tatimirov Todor, Teics Peter, Tyirilov Nikola, Tyirin Jovan, Vacht Nicolaus, Veracz Rado, Vidakov Todor, Vlaskozenacz Stevan, Vlaskozenacz Vasza.

IZVOR: MOL, Theresianisches Urbarium 1767

POPIS ZEMLJE IZ 1828. GODINE

Joan. Layer, Georg Folk, Nicol. Czorn, Frider. Szibuer, Joseph Brukker, Mart. Mark, Joseph. Fritmann, Anton Mfiller, Marcus Fiplhoffer, Joan. Francisici, Joan. Mayer, Joan. Getto, Joan. Gepperth, Joan. Teninger, Conradus Szibner, Melchior Folk, Anton Eckerth, Josephus Fogl, Joan. Rull, Joan. Popl, Josephus Guznberger, Valent. Folk, Joan. Fogl, Jacob Guznberger, Josephus Czeiler, Georg Rfill, Georg Antritt, Barthol. Martin, Leopoldus Svab, Nicol. Emling, Anton Greif, Joan. Dorr, Henricus Luczs, Mich. Layer, Joan. Mark, Joan. Teninger, Joan. Getto, Georg Petz, Nicol. Schreiner, Joan. Higl, Paulus Schvab, Paulus Kholl, Joan. Lindemann, Josephus Metzner, Mich. Payer, Joan. Maicht, Joan. Folk, Lucas Rajakovics, Jacobus Francisci, Henricus Lindeman, Sophronius Bosnyak, Jephta Dvornics, Cusmannus Rakin, Nestor Strejuics, Petrus Bosnyak, SimeonStrejnics, Paulus Lubisics, Jacobus Sztankovics, Lucas Jelics, Maximil. Berberovics, Basilius Obradovics, Jephos. Bosnyak, Franc. Popovics, Franc. Kutyanacz, Michael Miskovics, Philippus Vuics, Georg Adamovics, Elias Bosnyak, Georg Mayschatz, Conszant Stevanovics, Damianus Bosnyak, Procopius Adamov, Lazarus Grubacsev, Steph. Martzikov, Georg Mischin, Theodorus Sztankov, Ferdinandus Veber, Christianus Ringmuth, Josephus Krupitza, Joan. Gerber, Andr. Bender, Mich. Popovics, Theordorus Popovics, Theodorus Poznanov, Steph. Bosnyak, Andr. Tatamirov, Mathias Krizsan, Stephanus Maischatz, Franc. Bosnyak, Procopius Bosnyak, Romanus Strejnics, Joan. Kosztics, Simon Bosnyak, Philippus Bosnyak, Anton Grubacsev, Fidelis Arnold, Emling Adamus Popovics, Georg Schmidt, Aron Fischer, Laurent. Gayer, Steph. Poznanov, Jacobus Getto, Joannes Binder, Paulus Ugranovics, Antonius Gyurgyev, Demetrius Jevrenov, Elias Agics, Joan. Dvornics, Simon Ignatin, Lucas Bosnyak, Procopius Jevrim, Theodorus Bosnyak, Cyrillus Bosnyak, Steph. Gyukics, August. Vlajkozimacz, Petrus Szablicza, Georg Muller, ?Titus Mayschatz, Simeon Mayschatz, Simon Kalaics, Elias Bosnyak, Philippus Szekanics, Joan. Bosnyak, Theodorus Csavics, Antonius Bosnyak, Lazarus Sztojanovics, Stephanus Lacsnics, Adamus Banacz, Basilius Szekanics, Sophronius Dvornics, Adamus Marasz, Stephanus Mayschatz, Joan. Ninkov, Adamus Getz, Theodorus Tatanicrov, Pantaleon Sztanko, Fridericus From, Georgius Paprics, Georg Elter, Cyriacus Hoschman, Adamus Hafner, Simon Banacz, Daniel“Risztics Jos. Turk, Daniel Bosnyak, Michael Helsuer, Gallur Valter, Joannes Muller, Jacobus Popovics, Georg Francisci, Martinus Kieszler, Jacobus Payer, Joseph Fuchs, Mart. Mak, Petrus Svab, Timotheus Bosnyak, Vid. Theresia Payer, Thomas Banacz, Conradus Banacz, Steph. Latincsics, Titus Bosnyak, Andreas Konrad, Sophronius Sztrejnics, Antonius Szibner, Tryphonius Sztrejnics, Ignatius Sztrejnics, Antonius Trum, Simon Getz, Henricus Kohl, Joan. Stigler, Georg Varth, Josephus Veber, Georg Schrem Joan. Kiszler, Martinus Brunn, Vid. Margaretha Fleischer, Joannes Feninger, Joannes Reder, Petrus Schum, Adamus Schum, Nicol. Stang, Georg Iglsberger, Georg Szatler, Ferdin. Schleich, Jos. Hergenreder, Christ. Goller, Josephus Platosics, Hermanus Muller, Anton. Fischer, Joan. Teninger, Jacobus Czuniner, Fridericus Turk, Mich. Czuniner, Georg Amon, Josephus Jung, Valentius Eckhardt, Georg Prell, Georg Kiszler, Joan. Taubner, Adamus Lindeman, Henr. Klebicz, Mich. Iglberger, Georg Redl, Josephus Szegreber, Jacobus Szegreber, Joannes Jelinek, Nicolaus Francisci, Nicolaus Layer, Ferdin. Ruplstein, Casimizus Ketter, Joan. Heger, Anton. Klebicz, Melchior Martin, Joannes Koller, Antonius Popl, Josephus Brucker, Josephus Martin, Antonius Helmer, Antonius Jung, Georg Lindeman, Josephus Hartveg, Georg Hoschman, Henricus Morgenthal, Simon Pepl, Joan. Folk, Georg Scheuer, Nicolas Kurtz, Franciscus Schlitter, Paulus Vaibl, Josephus Folk, Franciscus Mayer, Jacobus Fogl, Georg Svabi, Joan. Scheuer, Josephus Eckhardt, Valent. Binder, Valent. Svab, Valent. Szibner, Valent. Schlitter, Adamus Versching, Jos. Gasztner, Georg Feder, Frid. Vagner, Georg Folk, Joan. Getto, Mich. Mayling, Nicol. Vahl, Ivan. Geeb, Mathias Fellinger, Theodorus Gyukics, David Sztrenics, Marcus Bogdanovics, Ivan. Boskovics, Anton Gligorovics, Petrus Bosnyak, Xtoph Boskovics, Constant. Boskovics, Timotheius Boskovics, Lucas Boskovics, Paulus Petrovics, Essekiensis Nic. Filler, Henr. Staub, Petrus Stejnics, Georg Francisis, Math. Tomasek, Jos. Veszics.

IZVOR: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 7-9

SPISAK SVEŠTENIKA U POPOVCU OD 1735. GODINE DO DANAS

Teodor (1735-), Evtimije (1735-), Konstantin (1735-), Stefan Popović (1758-1767), Gavril (1760-), Teodor Janković (1768-), Vasil Đorđević (1768-), Grigorije Popović (1768-), Dimitrije (1776-), Grigorije Ćosić (1806-1832), Mihailo Ćosić (1828-), Cvetko Ćosić (1832-1865), Aleksandar Ćosić (1865-1895), Dionisije Mijatović (1899-1905), Miroslav Obrenov (-1991), Stefan Kuveždanin (1991-1992), Radovan Savić (1992-1999), Vlado Kljajić (1999-2000), Aleksandar Vukadinović (2000-).

Nedostaju podaci za period od 1905. do 1991. godine.

IZVOR: Milan Dujmov, Lista sveštenika Srpske pravoslavne eparhije Budimske, Budimpešta, 2013, str. 14


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top