Konačni rezultati akcije Srpski DNK mesec 2021.

24. decembra 2021.

komentara: 1

Društvo srpskih rodoslovaca “Poreklo” organizovalo je od 13. septembra do 15. oktobra već tradicionalnu akciju testiranja pod nazivom “Srpski DNK mesec 2021”, u čast dana kad je osnovan Srpski DNK projekat (14. septembra 2012).

Ukupno je testirano 185 pojedinaca, što predstavlja drugi najveći broj testiranih u okviru neke akcije od kada “Poreklo” organizuje akcije ovog tipa (jedino je akcija Svetski DNK mesec 2021 imala veći broj testiranih – ukupno 223). Uzorak je geografski relativno ravnomerno raspoređen, s tim da se uočavaju određene koncentracije u pojedinim oblastima (npr. u severnoj Dalmaciji, Baniji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, itd.), dok iz pojedinih oblasti nije bilo većeg broja testiranih (npr. Slavonija, istočna Srbija, itd.). Prve tri haplogrupe po brojnosti su I2-Y3120, E i R1a, a zatim slede I1, J2, R1b, N, G, I2-M223 i Q.

Raspored testiranih u akciji Srpski DNK mesec 2021.

Haplogrupa E je u okviru ove akcije bila druga po brojnosti sa procentom od 18,38% testiranih pripadnika, što je nešto više od srpskog proseka za E haplogrupu (16,54%). Najveći broj testiranih pripada najčešćoj grani haplogrupe E kod Srba, V13, a preko jednog testiranog je prisutna i nešto ređa grana M34. Kao i tokom akcije Svetski DNK mesec 2021, grana V13 je bila prilično raznovrsna, sa nešto većim brojem pripadnika rodova Mataruga (grana Z19851>A18844, ukupno 6), Bjelopavlića (grana Z16988>Z13591, ukupno 3) i Vasojevića (grana Y37092>Y126722, ukupno 3). Tokom ove akcije je, kao i u prethodnoj akciji, za veći broj testiranih predviđena pripadnost nižim podgranama FGC11450 (5) i L241 (4).

Haplogrupa G je bila osma po brojnosti i prisutna preko dvojice testiranih (procenat od 1,08%, niže od srpskog proseka za ovu haplogrupu od 3,03%). Za jednog od testiranih je predviđena niža podgrana L140>PF3345, a za drugog se na osnovu haplotipa nije mogla predvideti niža podgrana, pa je on ostao na opštem nivou G2a haplogrupe (G2a-P15).

Haplogrupa I1 je bila četvrta po brojnosti sa procentom od 10,27%, što je više od srpskog proseka za I1 haplogrupu (7,26%). Dve najbrojnije I1 podgrane u ovoj akciji su bile drobnjačka P109>S14887>FGC22045 (6 pripadnika) i M227>A11380 (takođe 6 pripadnika), a treba pomenuti i prisustvo podgrane P109>Y13930>FGC21792 (3 pripadnika), koja je “rođačka” drobnjačkoj.

Haplogrupa I2 je u ovom pregledu razdvojena na dve grane – M223 i Y3120. M223 je u okviru ove akcije prisutna preko podgrane L701>A427, koja je najčešća podgrana od I2-M223 kod Srba. Y3120 je prva po brojnosti sa procentom od 37,30%, od čega 27,57% otpada na najbrojniju podgranu od Y3120, PH908, dok 9,73% otpada na ostale podgrane. Karakteristika ove akcije bi bio veliki broj pripadnika roda Nikšića (grane Y189944 i Y250780) – ukupno njih 7, dok je od pograna koje se ne nalaze ispod PH908 najprisutnija S17250, sa ukupno 5 pripadnika (od kojih je jedan predviđen kao još niža podgrana FT109402).

Haplogrupa J2 je bila peta po brojnosti sa procentom od 7,57%, što je niže od srpskog proseka za J2 haplogrupu (9,46%). Najbrojnija grana je J2b-M205>Y22059, sa ukupno 9 pripadnika (njih 8 pripada nižoj podgrani Y22063, a 1 podgrani Y155375), što je očekivano jer je to najbrojnija podgrana J2 haplogrupe kod Srba. Prisutna je takođe i grana J2b-M241 sa trojicom pripadnika (od kojih su dvojica predviđena kao pripadnici niže podgrane Z1043), kao i dve različite podgrane haplogrupe J2a (M319 i L70).

Haplogrupa N je bila sedma po brojnosti (ukupno četvorica testiranih) sa procentom od 2,16%, što je nešto niže od srpskog proseka za ovu haplogrupu (3,09%). Svi testirani pripadaju najčešćoj podgrani ove haplogrupe kod Srba (N2-P189.2>Y7310>FT182494), s tim da je jedan od testiranih najverovatnije FT182494*, tj. verovatno ne pripada podgrani FGC28435, koja je karakteristična za rodove koji imaju bliže ili dalje poreklo sa područja Pive, kao i za deo rodova sa bližim ili daljim poreklom sa područja Banjana.

Haplogrupa Q je u okviru ove akcije bila prisutna preko samo jednog predstavnika, koji pripada rodu Bratonožića (grana Q2-L245>Y2209>BZ3000, najučestalija grana Q haplogrupe kod Srba).

Haplogrupa R1a je bila treća po brojnosti sa procentom od 16,22%, što je više od srpskog proseka za R1a haplogrupu (14,06%). Najveći broj testiranih pripada grani Z280, ukupno njih 23, grani M458 pripadaju petorica testiranih, dok se za dvojicu testiranih nije sa sigurnošću mogla utvrditi niža grana. Najbrojnija podgrana R1a haplogrupe tokom ove akcije je bila Z280>Y35>YP4278, sa ukupno 10 pripadnika (od njih su dvojica predviđena kao pripadnici još niže podgrane BY30743), a sledeća po brojnosti je podgrana Z280>Y2608>BY149000 (tzv. “karpato-dalmatinska”) sa ukupno 4  pripadnika. Grana M458 je uglavnom bila prisutna preko njene najbrojnije podgrane kod Srba, L1029 (ukupno 3 pripadnika, jedan od njih predviđen kao pripadnik još niže podgrane YP417).

Haplogrupa R1b je bila šesta po brojnosti sa procentom od 5,95%, što je nešto niže od srpskog proseka za ovu happlogrupu (6,89%). Podgrane testiranih R1b pojedinaca u ovoj akciji su vrlo raznovrsne. Najbrojnija je Z2103 sa 4 pripadnika, od kojih dvojica pripadaju još nižim podgranama Z2705>FT49714 (karakteristična za rod Pipera) i Z2705>Z15952, a takođe su prisutne i U106 sa trojicom pripadnika (jedan od njih predviđen kao pripadnik još niže podgrane Y6669), PF7562 sa dvojicom pripadnika (jedan od njih predviđen kao pripadnik jož niže podgrane FT44409), kao i U152 sa jednim pripadnikom, dok se za jednog testiranog nije mogla odrediti niža podgrana od L51.

Zastupljenost haplogrupa na uzorku od 185 testiranih

U pregledu koji sledi, testirani su grupisani po osnovnim haplogrupama kojima pripadaju, gde je izuzetak napravljen jedino kod haplogrupe I2, koja je podeljena prema snipovima M223 i Y3120. Kod testiranih je od podataka naveden redni broj dodeljen tokom akcije, prezime, krsna slava, mesto porekla po očevoj liniji i niz haplogrupe kojoj pripadaju, gde je poslednji navedeni snip istovremeno i najmlađi. Ispod svake haplogrupe je naveden zbir njenih testiranih pripadnika tokom ove akcije sa procentom učestalosti.

E

2. Ostojić, Mitrovdan, Ostojići, Dvor, E-V13>Z1057

3. Erić, Đurđic, Bresno Polje, Trstenik, E-V13>Z16988>Z13591

5. Krtinić, Jovanjdan, Rudopolje Bruvanjsko (zaselak Klapavice), Gračac, E-V13>Y30977>Y37092

14. Đokić, Mratindan, Vitoše, Brus, E-V13>Z1057

20. Petrović, Stevanjdan, Donja Grabovica, Valjevo, E-V13>Z5018>L241

21. Stanić, Nikoljdan, Hatelji, Berkovići, E-V13>Z19851>A18844

29. Ristivojević, Sv. Jovan Zlatousti, Dljin, Lučani, E-V13>Z19851>A18844

45. Adžić, Jovanjdan, Gornja Bodežišta, Gacko, E-V13>L241>PH2180

59. Mraković, Lazareva Subota, Vlahović, Glina, E-V13>Z1057

60. Ugrinović, Nikoljdan, Labuništa, Struga, E-V13>Z5017>PH1173

69. Draško, Nikoljdan, Oborci, Donji Vakuf, E-V13>Z19851>A18844

70. Isailović, Nikoljdan, Dvorska, Krupanj, E-V13>Z16988>Z13591

76. Manić, Mitrovdan, Obrenovac, Pirot, E-V13>Z1057

78. Dragović, Aranđelovdan, Đulići, Andrijevica, E-V13>Y37092>Y126722

79. Pekić, Sv. Vrači, Dračevica, Bar, E-V13>FGC11450>FT184022

85. Milošević, Nikoljdan, Postenje (zaselak Blaževo), Novi Pazar, E-V13>Z5018>FGC11450

86. Šegrt, Stevanjdan, Bastasi, Bosansko Grahovo, E-V13>Z5017>FT79653

88. Čolaković, Nikoljdan, Kamensko, Nikšić, E-V13>Z19851>A18844

89. Unkašević, Sv. Vrači, Dračevica, Bar, E-V13>FGC11450>FT184022

93. Vukašinović, Nikoljdan, Donji Mušić, Mionica, E-V13>Z19851>A18844

98. Popadić, Nikoljdan, Hodbina, Mostar, E-V13>Z5017>Z16988

109. Antonić, Aranđelovdan, Usorci, Oštra Luka, E-V13>Z5017>Z16988

124. Damjanović, Nikoljdan, Branešci Donji, Čelinac, E-V13>Z5018>L241

125. Vulović, Petkovdan, Donje Lopiže, Sjenica, E-V13>Z16988>Z13591

131. Ilić, Aranđelovdan, Dren, Obrenovac, E-V13>Z19851>Y172393

137. Manić, Jovanjdan, Rosomač, Pirot, E-V13>A7135>Y128213

148. Vasojević, Sv. Aleksandar Nevski, Donje Lopiže, Sjenica, E-V13>Y37092>Y126722

153. Đukarić, Časne Verige apostola Petra, Gornji Očauš, Teslić, E-V13>Y37092>Y126722

159. Stanković, Lučindan, Guberevac, Leskovac, E-M34>Z849>L791

163. Maleš, Nikoljdan, Rilić, Kupres, E-V13>Z5018>L241

167. Nikić, Mitrovdan, Smoluća Donja, Lukavac, E-V13>Z5018>FGC11450

170. Milaš, Stevanjdan, Cetina, Civljane, E-V13>Z19851>A18844

175. Josipović, Lazareva Subota, Crvica (zaselak Rajetkovići), Srebrenica, E-V13>Z1057

185. Pavlović, Đurđevdan, Civljane, E-V13>Z5017>Z16988

Zbir = 34/185; procenat = 18,38%

 

G

106. Zagorčić, Nikoljdan, Čenej, Novi Sad, G2a-P303>L140>PF3345

177. Milenković, Aranđelovdan, Klisurica, Prokuplje, G2a-P15

Zbir = 2/185; procenat = 1,08%

 

I1

15. Ćosić, Đurđevdan, Jaša Tomić, Sečanj, I1-P109>S14887>FGC22045

16. Vulović, Aranđelovdan, Sopotnica, Prijepolje, I1-P109>S14887>FGC22045

22. Ćosić, Đurđevdan, Jaša Tomić, Sečanj, I1-P109>S14887>FGC22045

26. Ivanović, Jovanjdan, Bajevac, Lajkovac, I1-Z63>Y6228>Y7627

32. Miković, Nikoljdan, Ježevica, Čačak, I1-Z63>BY351>Y13946

37. Ćuk, Nikoljdan, Skakavac, Bosanski Petrovac, I1-Z63>Y6228>Y7627*

41. Petrović, Aranđelovdan, Pranjani, Gornji Milanovac, I1-M227>A11380

43. Mirić, Aranđelovdan, Sivac, Kula, I1-M253

64. Blagojević, Nikoljdan, Pleternica (Slavonska Požega), I1-P109>Y13930>FGC21792

71. Rašić, Nikoljdan, Belegiš, Stara Pazova, I1-M227>A11380

83. Ljubičić, Vidovdan, Mala Vranovina, Topusko, I1-P109>Y13930>FGC21792

94. Leković, Nikoljdan, Pavino Polje, Bijelo Polje, I1-P109>S14887>FGC22045

100. Novović, Aranđelovdan, Pobretići, Bijelo Polje, I1-M227>A11380

107. Marašević, Aranđelovdan, Vrbnica, Sjenica, I1-M227>A11380

108. Ćosić, Jovanjdan, Radonjići, Pale, I1-P109>S14887>FGC22045

110. Ćosić, Jovanjdan, Radonjići, Pale, I1-P109>S14887>FGC22045

121. Janković, Aranđelovdan, Belotić, Osečina, I1-P109>Y13930>FGC21792

154. Lončarević, Jovanjdan, Crljenice, Pljevlja, I1-M227>A11380

168. Tešanović, Đurđevdan, Koretaši, Lopare, I1-M227>A11380

Zbir = 19/185; procenat = 10,27%

 

I2-M223

176. Cvetanović (Đokić), Beli Potok, Leskovac, I2-M223>L701>A427

Zbir = 1/185; procenat = 0,54%

 

I2-Y3120

8. Ešan, Markovdan, Veliki Dubovik, Bosanska Krupa, I2-Y3120>S17250

9. Rakovac, Lučindan, Kamenjača, Trstenik, I2-Y3120>PH908>Y250780

10. Đorđević, Nikoljdan, Pirot, I2-Y3120

11. Kozomara, Đurđevdan, Glamoč, I2-Y3120>PH908

13. Milovanović, Lučindan, Gornja Gorevnica, Čačak, I2-Y3120>PH908>Y189944

18. Đekić, Lučindan, Sopotnica, Prijepolje, I2-Y3120>PH908>Y250780

19. Viduka, katolik (Miholjdan), Pridraga, Novigrad, I2-Y3120>PH908

24. Dumedaš, Jovanjdan, Obrovac, Bačka Palanka, I2-Y3120

30. Mandić, Nikoljdan, Novo Selo, Kupres, I2-Y3120>PH908

33. Vukobrat, Đurđevdan, Donji Tiškovac, Bosansko Grahovo, I2-Y3120>PH908

34. Aksentijević, Đurđic, Šatra, Kuršumlija, I2-Y3120>PH908>BY55783*

35. Lukač, Lazareva Subota, Donji Dobretin, Dvor, I2-Y3120>PH908

42. Gujaničić, Nikoljdan, Komarani, Nova Varoš, I2-Y3120

48. Radović, Lučindan, Ljuša, Kuršumlija, I2-Y3120>PH908>Y250780

51. Ljubičić, Đurđevdan, Bioska, Užice, I2-Y3120>PH908

55. Milivojević, Nikoljdan, Roanda, Svilajnac, I2-Y3120>PH908

57. Milanov, Nikoljdan, Kovilj, Novi Sad, I2-Y3120>PH908

61. Klisarić, Alimpijevdan, Odžaci, Trstenik, I2-Y3120>PH908

63. Sredić, Nikoljdan, Niševići, Prijedor, I2-Y3120>PH908

65. Šutaković, Ilindan, Prizren, I2-Y3120>PH908

68. Groza, Aranđelovdan, Banatska Dubica, Sečanj, I2-Y3120

74. Rožić, Nikoljdan, Gornji Graci, Mrkonjić Grad, I2-Y3120

75. Bogdanović, Ilindan, Štikovo, Drniš, I2-Y3120>PH908

77. Boljanović, Jovanjdan, Danići, Gacko, I2-Y3120>Z17855>PH3414

80. Jovanović, Velika Gospojina, Novo Selo, Surdulica, I2-Y3120

87. Đoković, Lučindan, Jugovići, Nikšić, I2-Y3120>PH908>Y189944*

92. Preradović, Jovanjdan, Rujevac, Dvor, I2-Y3120>PH908

96. Tiosavljević, Aranđelovdan, Riđage, Čačak, I2-Y3120>PH908

99. Lončina, Sv. Vrači, Devetaci, Novi Grad, I2-Y3120>S17250

102. Vranjevac, Nikoljdan, Kruščica, Arilje, I2-Y3120>PH908

103. Andrić, Aranđelovdan, Ćukovine, Koceljeva, I2-Y3120>PH908

105. Živanović, Mitrovdan, Barzilovica, Lazarevac, I2-Y3120>PH908

114. Ašćerić, Đurđevdan, Ašćerići, Šekovići, I2-Y3120>PH908

115. Lokot, grkokatolik, Gornja Mravica, Prnjavor, I2-Y3120>PH908

116. Pivaš, Nikoljdan, Tomina, Sanski Most, I2-Y3120>PH908

117. Jovanović, Nikoljdan, Guriševci, Topola, I2-Y3120>PH908

120. Milošević, Aranđelovdan, Veliki Suvodol, Pirot, I2-Y3120

122. Dukić, Stevanjdan, Tomingaj, Gračac, I2-Y3120>PH908>BY189748

126. Buča, katolik, Biograd na Moru, I2-Y3120>PH908

128. Ćirić, Sv. Simeon Mirotočivi, Čairi, Trstenik, I2-Y3120>PH908

129. Rakić, Đurđevdan, Novo Miloševo, Novi Bečej, I2-Y3120>PH908

130. Blagojević, Sv. Simeon Bogoprimac, Paležnica Gornja, Doboj, I2-Y3120>PH908>Y134578

133. Stepanović, Đurđic, Draginje, Koceljeva, I2-Y3120>PH908

135. Lelek, Đurđevdan, Dobromerovići, Rogatica, I2-Y3120>PH908

136. Đorđević, Lučindan, Ripanj, Beograd, I2-Y3120>PH908>Y189944

139. Kalmar, katolik, Budimpešta (Mađarska), I2-Y3120

140. Vukas, Stevanjdan, Jezero, Plaški, I2-Y3120>PH908>BY189748

141. Pantović, Đurđevdan, Zlatari, Rudo, I2-Y3120>PH908

142. Arbutina, Nikoljdan, Martinovići, Glina, I2-Y3120>PH908

143. Đorđević, Nikoljdan, Duga Luka, Vranje, I2-Y3120>PH908

149. Karpuzi, musliman, Gostivar, I2-Y3120>PH908

150. Milojević, Đurđic, Brnjak, Zubin Potok, I2-Y3120>PH908>BY55783*

151. Dragojević, Nikoljdan, Rešetar, Plitvička Jezera, I2-Y3120>A1328>FT109402

152. Stričević, Đurđevdan, Koljane, Vrlika, I2-Y3120>PH908

156. Grujić, Sv. Vasilije Veliki, Viča, Lučani, I2-Y3120>S17250

157. Kundačina, Đurđevdan, Hatelji, Berkovići, I2-Y3120>PH908

158. Kovačević, Sv. Vasilije Veliki, Donji Graci, Mrkonjić Grad, I2-Y3120>PH908>MF2888

160. Anđić, Aranđelovdan, Fojnica, Gacko, I2-Y3120>PH908>BY93199

162. Trubić, Lučindan, Stražice, Ribnik, I2-Y3120>PH908>Y189944

164. Džamić, Nikoljdan, Velika Vrbnica, Aleksandrovac, I2-Y3120

166. Janković, Đurđevdan, Vijačani Gornji, Čelinac, I2-Y3120>PH908

169. Mitrić, Jovanjdan, Ravni, Mostar, I2-Y3120>Z17855>PH3414

171. Milivojević, Nikoljdan, Cerovica, Stanari, I2-Y3120>PH908

172. Mićić, Nikoljdan, Skipovac Gornji, Doboj, I2-Y3120>PH908

174. Đurin, Mitrovdan, Sakule, Opovo, I2-Y3120

179. Marinković, Ignjatijevdan, Koransko Selo, Barilović, I2-Y3120>PH908>Y51673

180. Popović, Nikoljdan, Donji Prisjan, Vlasotince, I2-Y3120>PH908

181. Maljković, Jovanjdan, Maovice, Vrlika, I2-Y3120>S17250

182. Kričković, Stevanjdan, Maovice, Vrlika, I2-Y3120

Zbir = 69/185; procenat = 37,30%

 

J2

6. Nićiforović, Nikoljdan, Klašnić, Mionica, J2b-M241>Z638>Z1043

17. Bobić, Jovanjdan, Popović Brdo, Karlovac, J2b-M205>Y22059>Y22063

28. Popović, Nikoljdan, Dobro Polje, Crna Trava, J2b-M205>Y22059>Y22063

39. Spasojević, Đurđic, Rađevo Selo, Valjevo, J2b-M205>Y22059>Y22063

47. Trajković, Nikoljdan, Spančevac, Bujanovac, J2a-L26>L558>M319

49. Radivojević, Nikoljdan, Mlačište, Crna Trava, J2b-M205>Y22059>Y22063

52. Kostić, Nikoljdan, Sveštica, Ivanjica, J2b-M205>Y22059>Y22063

73. Petković, Lučindan, Sijarina, Medveđa, J2b-M205>Y22059>Y22063

118. Ristić, Aranđelovdan, Spančevac, Bujanovac, J2b-M241>Z597>Z638

119. Munjić, Sv. Simeon Stolpnik, Grabovica, Vlasenica, J2b-M205>Y22059>Y22063

127. Stojčević, Đurđevdan, Laminci, Gradiška, J2b-M205>Y22059>Y155375

134. Tintor, Sv Vrači, Donji Žirovac, Dvor, J2b-M205>Y22059>Y22063

145. Korać, Nikoljdan, Rujišta, Berane, J2b-M241>Z638>Z1043

173. Savić, Jovanjdan, Dobrnja, Banja Luka, J2a-L26>L25>L70

Zbir = 14/185; procenat = 7,57%

 

N

1. Radanović, Nikoljdan, Brda (zaselak Veliki Štrbci), Drvar, N2-P189.2>Y7310>FT182494*

7. Bosnić, Jovanjdan, Drvar, N2-P189.2>Y7310>FT182494

50. Bjelić, Jovanjdan, Glavica, Bosanska Krupa, N2-P189.2>Y7310>FT182494

111. Ćosić, Jovanjdan, Bulozi, Istočno Sarajevo, N2-P189.2>Y7310>FT182494

Zbir = 4/185; procenat = 2,16%

 

Q

161. Stanišić, Nikoljdan, Seoštica, Podgorica, Q2-L245>Y2209>BZ3000

Zbir = 1/185; procenat = 0,54%

 

R1a

4. Azdejković, Aranđelovdan, Kobilje, Brus, R1a-Z280>Y35>YP4278

12. Kostić, Krstovdan, Šopić, Lazarevac, R1a-Z280>L1280>YP3987

23. Ivković, Nikoljdan, Donji Drežanj, Nevesinje, R1a-Z280>YP4278>BY30743

25. Milinović, Đurđevdan, Donje Vukovsko, Kupres, R1a-Z280>Y35>YP4278

27. Kosović, Mratindan, Zemunik Donji, Zadar, R1a-Z280>L1280>YP3987

31. Tamburić, Aranđelovdan, Novo Selo, Sokolac, R1a-M458>L1029>YP417

36. Resanović, Nikoljdan, Zakopa, Dvor, R1a-Z280>YP237>YP951

38. Matanović, Ilindan, Kranji Do, Cetinje, R1a-Z280>YP237>L366

44. Jovanović, Vartolomijevdan, Velika Sugubina, Kragujevac, R1a-M458>A11460

46. Kladar, Đurđevdan, Hrtić, Dvor, R1a-Z280>Y2608>BY149000

56. Savić, Nikoljdan, Krušedol Selo, Irig, R1a-Z280>Y35>YP4278

58. Đorđević, Sv. Vrači, Konjuva, Kuršumlija, R1a-M458

62. Martinov, Velika Gospojina, Srpska Crnja, Nova Crnja, R1a-Z280>Z92

66. Papić, Nikoljdan, Gornje Dubrave, Ogulin, R1a-M458>L1029

67. Petrović, Nikoljdan, Dljin, Lučani, R1a-Z280>YP343>YP371

72. Malbašić, Ćirilovdan, Kola, Banja Luka, R1a-Z280>YP343>YP340

91. Novaković, Đurđevdan, Maovice, Vrlika, R1a-Z280>Y2608>BY149000

95. Lukić, Nikoljdan, Osečina, R1a-Z280>YP343>YP371

112. Simić, Markovdan, Jošavka Gornja, Čelinac, R1a-Z280>Y35>YP4278

113. Spasojević, Markovdan, Šnjegotina Velika, Čelinac, R1a-Z280>Y35>YP4278

123. Vuković, Đurđevdan, Gornje Vrsinje, Milići, R1a-M458>L1029

132. Utješinović, Srđevdan, Ostrožin, Vrginmost, R1a-Z280>Y2608>BY149000

138. Vidaković, Lazareva Subota, Gornji Grbavci, Zvornik, R1a-Z280>YP4278>BY30743

144. Aleksić, Đurđevdan, Bradić, Loznica, R1a-Z280>YP237>YP951

146. Nedeljković, Nikoljdan, Moravci, Ljig, R1a-Z280>Y35>YP4278

155. Ostojić, Nikoljdan, Vrbeta, Knić, R1a-M420

165. Rakovac, Aranđelovdan, Niš, R1a-M420

178. Jovičić, Markovdan, Jošavka Gornja, Čelinac, R1a-Z280>Y35>YP4278

183. Primetica, Nikoljdan, Maovice, Vrlika, R1a-Z280>Y35>YP4278

184. Đurić, Đurđevdan, Maovice, Vrlika, R1a-Z280>Y2608>BY149000

Zbir = 30/185; procenat = 16,22%

 

R1b

40. Cvitkovac, Đurđevdan, Maovice, Vrlika, R1b-L51>U106

53. Đurić, Đurđic, Istok, R1b-PF7562>BY16680>FT44409

54. Cvitkovac, Đurđevdan, Maovice, Vrlika, R1b-L51>U106

81. Vučković, Nikoljdan, Zbojšica, Užice, R1b-Z2103>Z2705>Z15952

82. Ivanović, Jovanjdan, Popović, Sopot, R1b-L23>Z2103

84. Miladinović, Popovnjak, Despotovac, R1b-L23>L51

90. Petković, Nikoljdan, Maovice, Vrlika, R1b-U106>L48>Y6669

97. Popović, Nikoljdan, Sejace, Bujanovac, R1b-L23>Z2103

101. Antović, Đurđic, Prilipac, Požega, R1b-Z2103>Z2705>FT49714

104. Hadžić, musliman, Nova Varoš, R1b-L51>P312>U152

147. Đurić, Nikoljdan, Mala Kosanica, Kuršumlija, R1b-M269>PF7562

Zbir = 11/185; procenat = 5,95%

page view counter

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

  1. Nikšićanin

    Kad se radi stani-pani tad uskaču Nikšićani.Oj ha. Malo pomognu i ostali.