Popisi stanovništva Bačke tokom 18. veka – Subotica 1720.

5. decembra 2012.

komentara: 0

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković priredio je izvod iz Popisa stanovništva Bačke tokom 18. veka, kojeg je obradio Živan Sečanski.

Sečanski je o svom istraživanju napisao sledeće:

O materijalu koji sam ispisao 1939. u Državnom arhivu (Országos levéltár) u Budimpešti za godine 1715. i 1720. raspravlja prof. Popović, a ja ću ovom prilikom izneti podatke o ostalom materijalu koji sam skupio u Vojvođanskom arhivu u Novom Sadu i raznim opštinskim arhivima. Ovaj prikupljeni materijal može se podeliti u tri grupe i to: županiskih, opštinskih (Sombor i Subotica) i crkvenih arhiva.

Građa za proučavanje naselja u Vojvodini nalazi se delom u stranim arhivima, a delom u domaćim arhivima. To je sasvim razumljivo jer je današnja Vojvodina bila sve do 1918. godine sastavn deo Habsburške monarhije. U dva centra ove monarhije, u Beču (u Hofkamerarchiv-u, Kriegsarchiv-u i Staatsarchiv-u), i u Budimpešti (Országos levéltár) nalazi se veliki broj dokumenata iz ekonomske, društvene, političke i kulturne istorije srpskog naroda.

Ja ću ovoga puta da prikažem prikupljenu građu o naseljima Bačke u XVIII veku. Glavni izvori za naselja Bačke, kao i drugih naših oblasti, su popisi stanovništva koje je vršila državna uprava, sa ciljem prikupljanja podataka o svakom domaćinstvu iz čisto fiskalnih razloga. Već je prof. Popović konstatovao da podaci u popisima ne daju u potpunosti veran odraz stvarnosti pojedinih naselja, no i pored svega toga, ovi dokumenti su važni i od neprocenjive vrednosti i spadaju u izvore prvog reda za izučavanje naših naselja.

 

NAPOMENA: Tekst popisa je u originalu (na latinskom) uz tumačenja imena koja je dao naš saradnik Aleksandar Marinković 

 PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS

 

Capitaneus ILLIA SZUCSICS (Ilija Sučić); ductor MARKO MARCSETITS (Marko Marčetić); viceductor ISAK KARNACZKI (Isak Karnacki/Krnajski ?), questor; signifer GERGO MAR….. (Grgo Mar…); vigiliarum magister SZTEPAN SZVIAN (Stepan Cvijan); scribar MISKO VUJOVITS (Miško Vujović); corporalis MATHE GUGANOVICS (Mate Guganović); MIO VUJOVITS (Mijo Vujović); AK. KOPUNOVICS (Ak. Kopunović); JAKOB VUKMANOVICS (Jakov Vukmanović), manuarius; LUKA RAICS (Luka Rajić), MARIAN KOPUNOVICS (Marijan Kopunović), VIDAK RAICS (Vidak Rajić), MIO SZVIANOVICS (Mijo Cvijanović), JOSSIP BAICS (Josip Bajić), questor.

Corporalis PETAR CSELATOVICS (Petar Dželatović), NIK. MUKICS (Nik. Mukić), LOVREN SZTEPICS (Lovren Stipić), ILLIA EVETOVICS (Ilija Evetović), THOMAS KUBATOVICS (Tomo Kubatović), FRANNYO MIHALYLOVICS (Franjo Mihajlović), PHILIP KOPILOVICS (Filip Kopilović), IVAN VOJNICS (Ivan Vojnić), JAKOB KOPILOVICS (Jakov Kopilović).

Corporalis PETAR PARTICS (Petar Partić), JOSSIP BIBICS (Josip Bibić), NIKOLA KURTICS (Nikola Kurtić), RAJO TIKVICS (Rajo Tikvić), FRANNYO SEVICS (Franjo Šević), NIKOLA VOJNICS (Nikola Vojnić), FRANNYO SZTANKOVICS (Franjo Stanković), PAVEL VUKOVICS (Pavle Vuković), solvit lyttrum ducatorum 10; JERKO SZAVICS (Jerko Savić), IVAN IVKOVICS (Ivan Ivković).

Corporalis BARISSA DOLICS (Bariša Dolić), IVAN HORVACZKI (Ivan Horvacki), IVAN GABRITSOVICS (Ivan Gabrićović), JOSSIP TUNBASOVITS (Josip Tumbasović / Tumbas), MATHE HORVACZKI (Mate Horvacki), SZTEPAN VOJNICZ (Stipan Vojnić), MATHISA SZUDAROVITS (Matiša Sudarević), NIKOLA JERTSAMO (Nikola Jerčamo ?).

Corporalis JAKOBB MATKOVITS (Jakov Matković), GAJA SZKENDERACZ (Gaja Skenderac / Skenderović), MISKO KOVACSOVICS (Miško Kovačević), LUKA MALAGUROV (Luka Malagurov / Malagurski), manuarius; P. BACSICS (P. Bačić), JAKOB JEKNICS (Jakov Jeknić), SZTANISSA TEMONA (Staniša Temuna/Temunović), JAKOB ROGICS (Jakov Rogić), SIMON KITICS (Šimun Kitić), P. IVKOVICS (P. Ivković), BARISSA VUKOV (Bariša Vukov), manuarius; MARKO BOSNIAK (Marko Bošnjak), FRANYA RAICS (Franja Rajić), solvit lyttrum ducatorum 100; JERKO CSOVICS (Jerko Čović), ANDREA VOJNICS (Andrija Vojnić), GYUKA MAMUZICS (Đuka Mamužić), JOSSIP VOJNICS (Josip Vojnić).

Corporalis PERISSA JURICS (Periša Jurić), manuarius; IV. KRISANOV (Iv. Križanov), ILIA RUDICS (Ilija Rudić), MARKO JURICS (Marko Jurić), manuarius; CZVEJA VAROSLIA (Cveja Varošlija).

Corporalis KUZMAN ARAGYANIN (Kuzman Arađanin), MATHO PLAVSIN (Mato Plavšin), KUZMAN KATONA (Kuzman Katona), manuarius; SIVKO POMORAVTSOVITS (Živko Pomoravčević), manuarius; NESO MUTSALOV (Nešo Mučalov/Mucalov).

Corporalis BELI SIVAN (Živan Beli), auriga; JANKO RADISITY (Janko Radišić), IGNAT BORJENOV (Ignjat Borjenov), JOANNES SZLAVNICS (Jovan Slavnić), manuarius; MILOS SZTASITY (Miloš Stašić).

Corporalis SZTOJAN CSOLO (Stojan Čolo), manuarius; DRAGICS KOVACSOV (Dragić Kovačev), manuarius; GAJO KRESICS (Gajo Krešić), IVAN SOSZA (Ivan Sosa), VUUK JABLAN (Vuk Jablan).

Corporalis THESA BRANOVSANIN (Teša Branovčanin), JOANNES PECZAROVICS (Jovan Pecarović), CZVEJO BRANOVCSANIN (Cvejo Branovčanin), MAKSSIM VIOGLAVIN (Maksim Vijoglavin), IV. MARKOV (Iv. Markov), MIHAILO ISAKOV (Mihailo Isakov), manuarius; SZTOJAN PERISITY (Stojan Perišić), SZTOJAN DOBROVOJOV (Stojan Dobrovojev), solvit lyttrum ducatorum 150; SIMA TURANOVICZ (Sima Turanović / Turanov), manuarius.

Corporalis STZEPAN GYURGYEV (Stepan Đurđev), manuarius; NEGOVAN RAACZ (Njegovan Rac), manuarius; MISKO POVIRIVALOVICZ (Miško Povirivalović), JOANNES FABIANOV (Jovan ? Fabijanov), MIRKO GYULASICZ (Mirko Đulašić), manuarius; MIHAILO KOSUTITS (Mihajlo Košutić), P. RELLYIN (P. Reljin), manuarius; SZAVO JANKOVCSANIN (Savo Jankovčanin), manuarius; VELIMIR ABRAMOVICS (Velimir Abramović).

Corporalis PUTNIK MAJNOVICS (Putnik Majnović), MARKO MARIJANJOSICS (Marko Marjanušić), manuarisu; NIKOLA MLAJDENOV (Nikola Mladenov), questor; SZTEPAN MARCSETICS (Stipan Marčetić), MATISSA BLESZICS (Mateša Blesić).

COMPANIA PEDESTRIS ORDINIS

Capitaneus PET. ORDICS (Pet. Ordić / Orčić ?); ductor NIK. MATKOVICS (Nik. Matković); vigiliarum magister TADIA KOVACS (Tadija Kovač), manuarius; 1. scriba PETAR ANTONOVICS (Petar Antunović); furarius JOSSIP DSAVO (Josip Džavo); corporalis MARTIN REGO (Martin Rego), manuarius; SZTIPAN PETROV (Stipan Petrov), sartor; MARTIN BAITS (Martin Bajić), manuarius; PETER SAPUNDSITS (Petar Sapundžić), manuarius; MISKO VUKMANOVITS (Miško Vukmanović).

Corporalis P. HAJDUK (P. Hajduk), manuarius; CZVEJA TIKVICS (Cveja Tikvić), pellio; ILIA BODICS (Ilija Bodić), SZTANOJE VOJNICS (Stanoje Vojnić), THOMA HAJDUK (Toma Hajduk), manuarius; MARCZIKA BIBICS (Marcika Bibić), manuarius.

Corporalis ILIA KASZAPIN (Ilija Kasapin), lanio; DAVID BRANOVTSANIN (David Branovčanin), manuarius; MATTHEUS PISNICS (Matija Pišnić), manuarius; IVAN LAMA (Ivan Lama/Lamić), invalidus; MARTIN VUJKOVICS (Martin Vujković), manuarius; PETER VOJNICS (Petar Vojnić).

Corporalis MATTHEI DSELAD (Matej Dželat); MIO HORVATH (Mijo Horvat), manuarius; CRISTOPHOR SIMICZ (Kristofer Šimić), manuarius; MATTHE BIKICS (Mate Bikić), manuarius; FRANNYO CSOVICS (Franjo Čović), manuarius.

Corporalis ILIA VOJNITY (Ilija Vojnić); MARKO BOSNIAK (Marko Bošnjak), solvit lyttrum ducatorum 100; MARKO MALAGUROVITS (Marko Malagurović / Malagurski), JAKOB BELAYA (Jakov Belaja), manuarius; VERO NEDIN (Vero Nedin), solvit lyttrum florinorum 150; IV. BANACS PERLICZA (Iv. Banać Prlica), aedituus; SZTIPAN CSURCSIA (Stipan Ćurčija), pellio; LUKA CSAKICS (Luka Čakić), manuarius.

Corporalis ANTON CSIPROVACZ (Antun Čiprovac), manuarius; MATTHISSA KOVACSOVICS (Matiša Kovačević), manuarius; VUK BIROV (Vuk Birov), manuarius; ANDREAS KATANICZ (Andrija Katanić), manuarius; BAJA SZARICS (Baja Sarić), SZTIPAN JARAMAZOVICS (Stipan Jaramazović), VUK KOPILANOVICZ (Vuk Kopilanović / Kopilović), debilis.

Corporalis SZTANISSA MELANKOVICS (Staniša Milanković), manuarius; SZTEPAN RUDICS (Stipan Rudić), NIKOLA CSILICS (Nikola Čilić), manuarius; BOSSA SZTOJAKOVICS (Boža Stojaković), MIO KUNOTAROV (Mijo Kunotarov), manuarius; SZTIPAN BUDANOVICS (Stipan Budanović), ILIA CSURICS (Ilija Ćurić), pellio; SIMO KOVACS (Simo Kovač), faberferrarius.

Corporalis PAVKO RUDICS (Pavko Rudić); SZTRANNYA RAACZ (Strahinja ? Rac), manuarius; NIKOLA DELICS (Nikola Delić), MATHISSA CSULINOVICS (Matiša Čulinović), manuarius; BOSSA MARCSETICS (Boža Marčetić), PETAR KRAVAJEVICZ (Petar Kravajević), manuarius; MESKO MIODRAGOV (Miško Miodragov), manuarius; JACOB CSISA (Jakov Čiša), questor; SZTOISZA KOVACSOVICS (Stojša Kovačević), manuarius; ISZAK NEGAKOVICS (Isak Njegaković), manuarius; MATHE KUMBAJACZ (Mate Kumbajac), manuarius; MALETA KOVACS (Maleta Kovač), aedituus; SIVKO MATTICZ (Živko Matić), solvit lyttrum florinorum 220.

Corporalis VUUK CSOCZICS (Vuk Čočić), solvit lyttrum florinorum 200; BRANKO TERZIA (Branko Terzija), sartor; VESSELIN SIVANOV (Veselin Živanov), manuarius; LUKA VOJNITS (Luka Vojnić), educillator; THOMA PORITY (Toma Porić / Borić), manuarius; IGNJAT TERSIA (Ignjat Terzija), sartor; VESSELIN SZUHADSIA (Veselin Suhadžija / Suvajdžija ?), manuarius; NIKOLA BUGARIN (Nikola Bugarin), manuarius; SIVAN CZERVENI (Živan Crveni), manuarius; IOVAN ILKICS (Jovan Ilkić), manuarius; IVAN BERKO (Ivan Berko), solvit lyttrum florinorum 150.

Corporalis JURISSA RIKITICS (Juriša Rikitić / Rikić ? ), solvit lyttrum florinorum 10; PETAR SOKISITY (Petar Šokčić), manuarius;  MARKO GRCSITY (Marko Grčić/Gršić), manuarius; SIMON VUKMANOVITS (Šimun Vukmanović), NIKOLA SINDRISITY (Nikola Šindrišić), NIKOLA RADANOVITS (Nikola Radanović), JOSEPH SPARICS (Jozef Šparić), manuarius; STANISSA THYERANITS (Staniša Ćeranić), manuarius; MATISSA BULYOVCSICS (Matiša Buljovčić), manuarius; MISKO MELANKOVICS (Miško Milanković), manuarius; TODOR ODONOV (Todor Odonov), manuarius; GYURKO VIOGLAVIN (Đurko Vijoglavin), manuarius; SZTIPAN VANTELECSANIN (Stipan Vantelečanin), manuarius; PUTNIK VAROSLIN (Putnik Varošlin), manuarius.

Corporalis PRODAN RAACZ (Prodan Rac), faber lignorum; ANTON SZARITY (Antun Sarić), manuarius; FRANNYO VUJOVITY (Franjo Vujović), MILISSAV OBRADOV (Milisav Obradov), manuarius; MILIVOJ MAJNOVITS (Milivoj Majnović), manuarius; DRAGITY DEVITY (Dragić Dević), manuarius; KOMBEN KUMBAJACZ (Komben Kumbajac), manuarius; TODOR GLUSANCZKI (Todor Glušanski/Glušacki), manuarius; STOJAN MESKA (Stojan Miška), manuarius; BAJO LABICS (Bajo Labić), manuarius; MALES MAJNOVICS (Maleš Majnović), manuarius. De mortuorum viduae aut filii oeconomiam exercentes: IGNACZ VUKOVICS (Ignac Vuković), PAROKO OSZTOJA (paroh ? Ostoja) lyttrum pro parte duc. 100; GYURKO PUZICSOVICS (Đurko Puzičević), ANTON MILLONOVICS (Antun Milunović), VUKICS MARKO (Marko Vukić), ILIA LALICS (Ilija Lalić), MATTHEA FRANCIZOVITS (Matija Francizović/Francišković), KRISSTOV METTYAVITS (Krištof Mećavić), JANKO JABLANOVICS (Janko Jablanović), manuarius; RADOVAN SARGO (Radovan Šargo/Žutić?), manuarius; LAGYEN BORGENOV (Lađen Borgenov/Brđanov?), RAKO RAJKOVICS (Rako Rajković), BELI SIVAN (Živan Beli), manuarius; GASPAR DUGOBRADJIN (Gašpar Dugobrađin), PETAR VUCSENOV (Petar Vučenov), LUKA TIKVICS (Luka Tikvić / Tikvicki), manuarius; THOMA BESZITY (Toma Besić/Bešić), manuarius; SZTANISSA CSAKITS (Staniša Čakić), manuarius; PERISSA PALINITY (Periša Palinić), NIKOLA VUKOVICS (Nikola Vuković), GERGO ROGITS (Grgo Rogić), manuarius; MATTHAN MARTSETITS (Matan Marčetić), manuarius; SIVAN GEBICS (Živan Gebić), manuarius; JOANNES MILIVOJOV (Jovan Milivojev), solvit pro parte 150 ducatos; BELIA KOVACS (Belja Kovač), manuarius; MISKO KURISOVICS (Miško Kurišović), manurius.

Inquilini nullis plano facultatibus gaudentes reperiuntur numero 17, qui singuli manuario tantum labore utuntur.

Extranei coloni militari praerogativa gaudentes oeconomiam tamen in territorio exercentes: JACOB GOLLUNCSICS (Jakov Golunčić), FRANYO KREKICS (Franjo Krekić), manuarius; IVAN SOKACZ (Ivan Šokac), manuarius; HORVATH ISTVAN (Horvat Ištvan), NIKOLAUS MAMUZICS (Nikola Mamužić), manuarius, JURISSA IVANKO (Juriša Ivanko), manuarius; THOMASKA (Tomaška/Tomaško), manuarius; ILIA RUDICS (Ilija Rudić), manuarius; IVAN PISIKOVICS (Ivan Pišiković), manuarius; BLASIUS BOSNYAKOVICS (Blaž Bošnjaković), ILIA SIVKOVICS (Ilija Živković), MIAT NINCSEVICS (Mijat Ninčević/Nimčević), MIAT PIUKOVICS (Mijat Pijuković), FRANYO RUDICS (Franjo Rudić), BARISSA RUDICS (Bariša Rudić).

Istae sex personae quantum ad oeconomiam sunt conscriptae in possessione Almas, comitatui Bacsiensi, adjacente domos vero habent in fossato Szabadka.

IZVOR: Živan Sečanski, Popisi stanovništva Bačke tokom 18. veka, Građa za istoriju naselja i stanovništva. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković

 

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.