Arhivski katalog

7. marta 2020.

komentara: 0

Arhivski katalog pokrenut je u novembru 2018. kao platforma za izradu centralnog elektronskog kataloga crkvenih matičnih knjiga i drugih arhivskih dokumenta, koji predstavljaju prvorazrednu građu za istraživanje porekla i pravljenje rodoslova.

Naslovna strana Kataloga arhivske građe

Ideja za ovaj poduhvat javila se početkom 2017. godine, i u početku je imala za cilj projekat digitalizacije crkvenih matičnih knjiga i crkvenih popisa za područja Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, a po ugledu na već digitalizovanu crkvenu matriklularnu građu Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj i Mađarskoj.

Pošto se vrlo brzo uvidelo da je to preambiciozan poduhvat, pre svega iz razloga što pomenuta građa nije sistematski arhivirana, već se nalazi po različitim mestima i ustanovama, a zatim i zbog ogromnog broja jedinica građe (radi se o desetinama hiljada matičnih knjiga i popisa) koje bi trebalo digitalizovati, odlučeno je da se krene u manji poduhvat, da se pristupi izradi elektronskog kataloga posebne arhivske građe.

Kataloški prikaz meta podataka za Matičnu knjigu rođenih parohije Stari Grad, za period 1816-1817

U periodu od dve godine, popisano je više od 14.000 crkvenih matičnih knjiga, od čega se najveći broj odnosi na Hrvatsku (više od 11.000), a manji broj na Srbiju (blizu 3.000). Pored popisa crkvene građe, paralelno je započet rad i na prikupljanju meta podataka za druge vrste građe, koje su se takođe pokazale veoma vrednim prilikom traganja za precima. Tu je pre svega reč o različitim popisima koje su provodile civilne i vojne vlasti zemalja koje su postojale na prostorima gde Srbi žive.

Kataloški prikaz meta podataka za Matičnu knjigu rođenih parohije Baranjsko Petrovo Selo, za period 1933-1941

Iako je akcenat na prikupljanju podataka za arhivsku građu koja se odnosi na Srbe, u katalog će svakako biti dodavani i podaci o građi koja se odnosi na druge narode s kojima pripadnici srpskog naroda žive ili su nekada živeli.

Kataloški prikaz meta podataka za Matičnu knjigu umrlih parohije Baljke, za period 1832-1887

Arhivski katalog je pretraživ i daje pregled po različitim parametrima, od kojih su za istraživače najvažniji podaci o nazivu građe, godini ili periodu na koji se građa odnosi, mestu čuvanja građe, inventarnom broju građe, te podaci o statusu građe u smislu da li je digitalizovana, mikrofilmovana ili je dostupna isključivo u rukopisu.

U arhivskom katalogu popisane su matične knjige krštenih, venčanih i umrlih, defteri, domovni protokoli, popisi stanovništva, knjige bračnih ispita, vojna dokumenta i, uopšte, sva građa koja može biti od značaja za rodoslovna istraživanja.

Arhivski katalog je dat u slobodnom pristupu.

Flag Counter