Statut

U skladu sa odredbama člana 12. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS” broj 51/09 i 99/2011), na Skuštini Društva održanoj 1. februara 2020. godine u Beogradu, usvojen je novi

 

STATUT

DRUŠTVA SRPSKIH RODOSLOVACA

“POREKLO”

Opšte odredbe:

Član 1.

Društvo srpskih rodoslovaca “Poreklo” (u daljem tekstu: Društvo) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme, u oblasti očuvanja i negovanja kulturnog i istorijskog nasleđa srpskog naroda, a u koje se udružuju svi koji žele ostvarivanje opštih društvenih ciljeva utvrđenih ovim statutom.

Član 2.

Ovim Statutom se utvrđuju ciljevi, prava, obaveze i odgovornost članova i organa Društva, kao i druga pitanja od značaja za rad Društva.

Ciljevi Društva:

Član 3.

Ciljevi Društva su:

– Prikupljanje građe o poreklu prezimena, o nastanku naselja i njihovom stanovništvu, o narodnim i verskim običajima, o istraživanjima genetskog porekla pojedinaca,

– Dokumentovanje i publikovanje prikupljene građe u elektronskoj i štampanoj formi,

– Negovanje i očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i promovisanje najvrednijih dostignuća iz istorije pojedinaca, naroda i države,

– Podsticanje upotrebe ćiriličnog pisma u svakodnevnoj komunikaciji, kao i srpskog jezika, sa svim njegovim dijalektološkim, lokalnim karakteristikama,

– Organizovanje edukativnih skupova, savetovanja, seminara na kojima bi se podsticala i podizala svest o značaju prikupljanja rodoslovnih i ostalih srodnih podataka, važnih za identitet pojedinca i zajednice,

– Ostvarivanje saradnje sa naučnom zajednicom, kao i sa srodnim institucijama vladinog i nevladinog karaktera, u pravcu unapređenja i popularizovanja genealoških i etnoloških tema u široj javnosti.

Član 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo naročito:

1) Prikuplja i obrađuje naučnu, stručnu, ali i laičku literaturu
2) Obavlja razgovore sa pojedincima, koji su čuvari i prenosioci narodnih predanja
3) Foto i video dokumentuje ličnosti, objekte i predele od značaja za rodoslovna i ostala istraživanja.

Naziv i sedište Društva:

Član 5.

Naziv Društva je: Društvo srpskih rodoslovaca “Poreklo”.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Society of Serbian Genealogists `Origin`.

Skraćeni naziv Društva je: „Poreklo“.

Društvo ima sedište u Beogradu.

Društvo svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Članstvo Društva:

Član 6.

Član Društva može biti svako lice koje podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Društva, a koje se naročito interesuje za oblast kojom se Društvo bavi i koje prihvata Statut Društva i preuzima obavezu da svojim delovanjem radi na ostvarivanju ciljeva Društva.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. U slučaju nemogućnosti skorog sastajanja Skupštine, odluku o prijemu u članstvo može doneti i Upravni odbor, o čemu će izvestiti Skupštinu na prvom narednom skupštinskom zasedanju, kojom prilikom će Skupština potvrditi ili opozvati prijem člana.

Društvo vodi evidenciju svojih članova.

Član 7.

Članovi mogu biti redovni, pridruženi i počasni.

Na predlog redovnog člana Društva, Skupština donosi odluku o prijemu pridruženog člana u redovno članstvo, uz prethodno pribavljenu saglasnost predloženog člana.

Status pridruženog člana se stiče potpisivanjem pristupnice od strane lica koje je pristupilo i potpisivanjem i overom od strane Predsednika upravnog odbora.

Odluku o izboru počasnog člana donosi Skupština.

U slučaju nemogućnosti skorijeg sastajanja Skupštine, odluku o prijemu u članstvo može doneti i Upravni odbor, o čemu će izvestiti Skupštinu na prvom narednom skupštinskom zasedanju, kojom prilikom će Skupština potvrditi ili opozvati prijem člana.

Svaki član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Redovni član može istupiti iz redovnog članstva davanjem pisane izjave i postati pridruženi član.

Članstvo može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta ili narušavanja ugleda Društva ili teže povrede obaveza člana.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora ili najmanje tri redovna člana.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Društvu.

Član 8.

Prava i dužnosti redovnog člana Društva

Redovni član ima pravo da:

1.    ravnopravno s drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva;
2.    neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Društva;
3.    bira i bude biran u organe Društva;
4.    bude biran u stručne odbore;
5.    bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva.

Redovni član je dužan da:

1.    aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Društva;
2.    učestvuje, u skladu s interesovanjima u aktivnostima Društva;
3.     obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor;
4.     prihvata sve dužnosti i obaveze iz normativnih akata Društva;
5.     plaća članarinu.

Prava i dužnosti pridruženog člana Društva

Pridruženi član ima pravo da:

1.    ravnopravno s drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva;
2.    bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva;
3.    bude biran u stručne odbore.

Pridruženi član je dužan da:

1.     učestvuje, u skladu s interesovanjima u aktivnostima Društva;
2.     prihvata sve dužnosti i obaveze iz normativnih akata Društva;
3.     Plaća članarinu.

Prava počasnog člana Društva

Počasni član ima pravo da:

1.     Ravnopravno s drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva;
2.     Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva.

Organi Društva:

Član 9.

Organi Društva su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, stručni odbori i sekretar Društva.

Funkciju zastupnika Društva vrši predsednik Upravnog odbora.

Član 10.

Skupštinu Društva čine svi redovni članovi.

Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje.

Skupština se može zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine redovnih članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Društva;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.
8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva.
9) odlučuje o udruživanju u saveze.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje 20 redovnih članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Društva neophodna  je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Društva, koji se stara o sprovođenju ciljeva Društva, koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 12.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Društvo u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Društvo i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Društva.

Član 13.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Društva između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva;
3) obrazuje stručne odbore i imenuje rukovodioce i članove u njima;
4) imenuje sekretara Društva;
5) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
6) donosi finansijske odluke;
7) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet redovnih članova Društva i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
8) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Društva za taj postupak;
9) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Društva.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 14.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Društva i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 15.

Upravni odbor Društva odlukom obrazuje stručne odbore u koje ulaze članovi koji su stručnjaci za određene oblasti iz delokruga rada Društva i imenuje članove Društva za rukovodioce odbora. Odbori se staraju o sprovođenju odluka Skupštine i Upravnog odbora u svojoj oblasti.

Član 16.

Sekretara Društva imenuje Upravni odbor.

Sekretar obavlja administrativne poslove za Društvo, kao što su: obaveštavanje članstva o skupštinskim zasedanjima, sastancima, odlukama Upravnog odbora, evidencija članstva, staranje o naplati članarine, i dr.

Ostvarivanje javnosti rada Društva:

Član 17.

Rad Društva je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Društva, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Društva podnose se članovima na sednici skupštine Društva.

Društvo može da postavi internet stranicu i da izdaje svoje glasilo na kojem će objavljivati prikupljene podatke i informacije iz domena rada Društva.

Član 18.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Društva može pristupiti međunarodnim genealoškim udruženjima i ostalim organizacijama sličnih delatnosti kojima se bavi Društvo, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

Društvo može osnovati podružnice, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, u skladu sa domicilnim propisima.

Način sticanja sredstava, raspolaganje sredstvima Društva:

Član 19.

Društvo pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Društvo može neposredno da obavlja i privrednu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa Uredbom o klasifikaciji („Službeni glasnik RS“ broj 54/2010), i to: 63.12 – Veb portali.

Društvo može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti svoje delatnosti, kao i aktivnostima proisteklim iz ciljeva Društva.

Sredstva Društva mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva Društva, uključujući i troškove redovnog rada Društva i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Zavisno od potreba i mogućnosti Društvo može davati naknadu za uloženi rad, angažovati izvršioce, i koristiti dobit za ostvarivanje ciljeva Društva, uključujući troškove rada i učešće u finansiranju određenih projekata.

Upravni odbor svojim odlukama raspolaže finansijskim sredstvima Društva.

Prestanak rada Društva:

Član 20.

Društvo prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Društva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 21.

U slučaju prestanka rada, imovina Društva preneće se na biblioteku „Milutin Bojić“ iz Beograda, Ilije Garašanina 5.

Izgled i sadržina pečata Društva:

Član 22.

Društvo ima pečat kružnog oblika nezatvorene kružnice koju čini natpis: „Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“ u gornjem delu i „Beograd“ u donjem delu, i stilizovano stablo u sredini.

Prelazne i završne odredbe:

Član 23.

Sva pitanja koja nisu rešena Statutom rešava Skupština, odnosno Uprava Društva svojim odlukama ili opštim aktima.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar udruženja pri Agenciji za privredne registre.

Član 24.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Društva srpskih rodoslovaca „Poreklo“ od 28. januara 2017. godine.

 

U Beogradu, 1. februara 2020. godine

Predsedavajući Skupštine Društva

Jovica Krtinić