You Are Here: Home » Info » Dokumenti

Dokumenti

Stanovnici opštine Bačka Palanka – žrtve II svetskog rata

Ovaj spisak, koji je priredio saradnik portala Poreklo Jovan Kojić, objavljen je prvi put u bačkopalančkim „Nedeljnim novinama“ 20. oktobra 2018. godine povodom Dana oslobođenja Bačke Palanke. Kao osnova poslužio je Spisak žrtava II svetskog rata koji se nalazi u Muzeju genocida u Beogradu, mađarske arhive, matične knjige Crkve rođenja Svetog Jovana krstitelja u Bačkoj Palanci, kao i razgovori sa članovima famili ...

Read more

Spiskovi žrtava Drugog svetskog rata u bivšoj Jugoslaviji

Mnogi stradalnici Drugog svetskog rata na tlu bivše Jugoslavije, među kojima je najviše Srba, i dalje čekaju da im se makar ime pomene. U periodu posle rata, u duhu bratstva i jedinstva, nastojalo se ove brojne žrtve potisnuti u zaborav, a jedini pokušaj da se oni ipak popišu neslavno je propao šezdesetih godina, kada je tadašnja vlast tokom novembra 1964. sprovela popis žrtava rata 1941-1945. godine. Ovim po ...

Read more

Žrtve komunista u Kragujevačkom okrugu

U prilogu se nalazi nepotpun spisak žrtava komunista iz Kragujevca i okoline koji je tokom svog dugogodišnjeg istraživanja sastavio Miloslav Samardžić na osnovu različitih izvora koji se navode u tekstu. Spisak čini lista osoba ubijenih od strane komunista u Kragujevačkom okrugu bez suda ili bez pravno valjane presude za vreme trajanja Drugog svetskog rata i godina previranja neposredno posle rata. 1. Bogoljub Nik ...

Read more

Spiskovi krajiških oficira po regimentama (1847. godina)

Portal Poreklo objavljuje spiskove krajiških oficira po regimentama (1847. godina). Spiskovi su preuzeti iz časopisa "Obći zagrebački kolendar". Priredio saradnik portala Poreklo Petar Demić.                                                                 ...

Read more

U Dubrovniku je 1890. godine od 11.177 stanovnika njih 9.713 govorilo srpski

U Dubrovniku, kao i u dobrom delu Dalmacije, do početka 20. veka postojao je veliki broj onih koji su se izjašnjavali kao Srbi katoličke veroispovesti. Jedan od tragova takvog izjašnjavanja može da se vidi i u kalendaru "Dubrovnik" za prostu 1898. godinu.  Objavljujemo statistički deo ovog kalendara u kojem su, pored podataka o broju stanovnika u Dubrovniku i pripadajućim naseljima, između ostalog može videti i ...

Read more

Vojnici Konfederacije jugoslovenskog porekla u Američkom građanskom ratu (1861-1865)

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković priredio je spisak učesnika Američkog građanskog rata (1861-1865) poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, odnosno iz tada postojećih državnih tvorevina. Vojne jedinice u kojima su učestvovali: Louisiana Militia Volunteers Slavonian Rifles 1st Co. E. Cazadores Esp. Slavonian Rifles 2nd Co. Cazadores Esp. Slavonian Rifles Co. Inf. Battalion Louisiana Legion. Aust ...

Read more

Spisak žrtava rata iz Smederevske Palanke i okolnih sela

Saradnik portala Poreklo, istoričar Nemanja Dević u studiji "Istina pod ključem" sabrao je imena žrtava Drugog svetskog rata na svim stranama. Žrtve rata Naj­te­ži po­sao u ra­du na pu­bli­ka­ci­ji Isti­na pod klju­čem bio je pri­ku­plja­nje ime­na žr­ta­va ra­ta u op­šti­ni Sme­de­rev­ska Palan­ka i pi­sa­nje nji­ho­vih bi­o­gra­fi­ja. Od za­vr­šet­ka ra­ta pro­šlo je šest de­ce­ni­ja, a sa­vre­me­ni­ci su ma­lo­ ...

Read more

Jedno krajiško pismo (Pariz, 1.2.1812.)

Karta Francuskog carstva (1811. godine) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/1french-empire1811.jpg   "Nije to bilo jedino neugodno iznenađenje tokom pariškog boravka. Drugo, mnogo gore, bilo je otpuštanje 26 ljudi iz sastava regimente, »welche im Felde nicht wohl verwendet werden könnten«. Tačno polovina bili su oficiri: kapetani Tintor, Maslovara, Andrijević, Sutara i Rodić, natporučnici O ...

Read more

Pravoslavne crkvene knjige krštenih, vjenčanih i umrlih (Banija)

  Na sajtu www.familysearch.org dostupan je veliki broj crkvenih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih. Potrebna je samo registracija (Sign In > Create New Account > Family Search Account). Registracija je jako jednostavna, unose se osnovni podaci, mejl adresa i šifra. Knjige su na crkvenoslovenskom. Sa područja Banije dostupne su crkvene knjige sljedećih parohija (po opštinama):   Opština Sisak 1 ...

Read more

Meša Selimović: Srbin sam i pripadam srpskoj književnosti

Portal Poreklo objavljuje pismo književnika Meše Selimovića (1910-1982), autora čuvenih romana "Derviš i smrt" i "Tvđava", u kojem se on, u obraćanju SANU, izjašnjava kao Srbin i konstatuje da pripada srpskoj, a ne bosansko-hercegovačkoj književnosti. “Još u vrijeme kada se počelo javljati pitanje kojoj od jugoslovenskih literatura pripadaju pojedini pisci srpskohrvatskog jezika, ja sam u više navrata pokušavao da ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top