You Are Here: Home » Grbovi » Porodični

Porodični

Demići od Brubnograda

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Petar Demić Plemstvo Dana 27. I 1888. godine, na osnovu vojnih zasluga, kapetan Andrija Demić dobio je u Beču od cara Franca Jozefa ugarsko plemstvo i grb, što mu je potvrđeno 10. IX 1888. godine. Uz plemstvo i grb, Andrija je dobio i predikat „od Brubnograda“. Porijeklo, vojna karijera i porodica Andrija Demić rođen je 1836. godine u Klasniću kod Gline. Vojnu karijeru počeo j ...

Read more

Poreklo prezimena Šimraković

Šimrakovići su bili srednjovekovna humska porodica iz Zažablja. U izvorima se prvi pominje 1433. i 1442. godine Grgur Šimrak. Nešto kasnije nailazimo na Stefana Šimrakovića koji je bio oženjen Katarinom, ćerkom Tvrtka Borovinića, sa kojom je imao sina Vladislava. Porodica je imala posede u dolini Neretve kod Stoca, u župi Žaba. Mihailo Dinić je naveo još nekoliko osoba sa ovim prezimenom, ali je smatrao da se n ...

Read more

Grb Vojinovića

Kao što je slučaj i sa grbovima nekih drugih prodica, grb Vojinovića poznat je samo na osnovu ilirske heraldike. Verodostojnost ovog grba podložna je sumnji, u istoj meri koliko i verodostojnost ostalih grbova iz Korenića-Neorića koji se ne mogu konfrontirati sa primarnim arheološkim, sfragističkim i numizmatičkim izvorima za heraldiku. Na ovom mestu ne može se ulaziti u detaljno razmatranje pouzdanosti ilirsk ...

Read more

Grb Balšića

Grb Balšića rekonstruisan je na osnovu srednjovekovne sfragističke i numizmatičke građe. Na novcu Balšića dosledno se pojavljuje vučja glava okrenuta nadesno i na šititu i na čelenci. Oblik štita i kaciga preuzeti su sa pečata dračkog duke Balše iz 1385. g. a kruna, vuk i plašt stilizovani su prema predstavi grba na novcu Balše III. Kao i u većini ostalih slučajeva, boje grba su sporne i morale su biti rekons ...

Read more

Grb Kotromanića

Dinastija Kotromanića ostavila je, za naše uslove, srazmerno veliki broj grbova. Predstave na pečatima, reljefima, pa i na očuvanoj tkanini, omogućile su da se sa priličnom sigurnošću rekonstruiše njihov grb. Izvesnu teškoću predstavlja to što je gotovo svaki bosanski vladar menjao i dopunjavao porodični grb Kotromanića. Ban Stjepan II Kotromanić na grbu ima samo kosu traku, kralj Tvrtko I kosu traku i ljiljane, gr ...

Read more

Grb Lazarevića

U našoj nauci uvrežilo se mišljenje da je grb kneza Lazara bio šlem sa bivoljim rogovima. Na poznatom reljefu iz 1380. g. u Hilandaru, na južnom zidu priprate kneza Lazara, zaista se javlja ovaj heraldički simbol. Kaciga sa rogovima pojavljuje se i na Lazarevom dugmetu od pozlaćenog srebra i emalja, koje se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, kao i na Lazarevom novcu. Pečati despota Stefana Lazarevi ...

Read more

Grb Mrnjavčevića

Grb Mrnjavčevića, kao i grb Nemanjića, rekonstruisan je na osnovu dve zasebne heraldičke celine. Jedna je kompozicija šlema, čelenke i plašta, a drugu čine štit i predstave na njemu. Na pečatu kralja Vukašina od 5. aprila 1370. g. prikazana je heraldička kompozicija šlema, plašta, jastučića (daščice) iznad šlema  čelenke u obliku ženske glave sa krunom. Već je povodom grba Nemanjića rečeno da je prikazivanje šlem ...

Read more

Grb Sankovića

Grb Sankovića verovatno je među najzagonetnijim i najneobičnijim u našoj heraldici. Njihov heraldički simbola poznat je na osnovu pečata, a najstariji primer njihovog neobičnog heraldičkog znaka nacrtan je na povelji Sanka Miletinovića iz 1369. g. Na pečatima Sankovića sinova Bjeljaka i Radiča pojavljuje se takođe ovaj simbol. Aleksa Ivić smatra da je znak Sankovića u stvari sitilizovana kotva. A. Solovjev navod ...

Read more

Grb Brankovića

Brankovići su, kao razgranata i dugotrajna velikaška porodica ostavili za sobom dosta heraldičkih izvora. Predstave na novcu, pečatima i drugim predmetima omogućuju da se izdvoje heraldički elementi koji su sačinjavali grb ove porodice. Izvesnu teškoću predstavlja to što su pripadnici ovog roda često menjali i prekrajali svoje grbove, izbacujući neke detalje i ubacujući nove. Osnovne elemente grba Brankovića ip ...

Read more

Grb Jakšića

Grb Jakšića poznat je isključivo na osnovu „ilirske" heraldike i kao takav nije baš najpouzdaniji. Čak se ni u svim „ilirskim“ grbovnicima ne pojavljuje njihov grb. Kod Korenića—Neorića ga ima, a u Fojničkom ga nema. Grb Jakšića postojao je i u uništenom Beogradskom grbovniku, a prikazan je i u grbovniku koji se čuva u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Prema slici u tom grbovniku stilizovan je i grb Jakši ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top