You Are Here: Home » Grbovi

Grbovi

Demići od Brubnograda

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Petar Demić Plemstvo Dana 27. I 1888. godine, na osnovu vojnih zasluga, kapetan Andrija Demić dobio je u Beču od cara Franca Jozefa ugarsko plemstvo i grb, što mu je potvrđeno 10. IX 1888. godine. Uz plemstvo i grb, Andrija je dobio i predikat „od Brubnograda“. Porijeklo, vojna karijera i porodica Andrija Demić rođen je 1836. godine u Klasniću kod Gline. Vojnu karijeru počeo j ...

Read more

Poreklo prezimena Šimraković

Šimrakovići su bili srednjovekovna humska porodica iz Zažablja. U izvorima se prvi pominje 1433. i 1442. godine Grgur Šimrak. Nešto kasnije nailazimo na Stefana Šimrakovića koji je bio oženjen Katarinom, ćerkom Tvrtka Borovinića, sa kojom je imao sina Vladislava. Porodica je imala posede u dolini Neretve kod Stoca, u župi Žaba. Mihailo Dinić je naveo još nekoliko osoba sa ovim prezimenom, ali je smatrao da se n ...

Read more

Ševaljevićev grbovnik

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Imenik grbova iz knjige, koja se čuva kod gospodina I. M. Ševaljevića, načelnika makarskoga. Nobilius Virorum Bosnensium Gentilitia Stemmata: Lux ab Exemplo Ragusino Favente Ill.mo D. Ca co Junio de Sargo ejusdem Civitatis patritio, in hunc libellum transtulit Clemens Grubissich Macarensis Ragusii, Anno Salutis 1748, Die 15 Maji. Ex monumento authentico F ...

Read more

Festetićev grbovnik

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović U Biblioteci Matice srpske čuva se prepis Fojničkog grbovnika koji ne pominje A. Solovjev u svome radu: Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku. [1] A. Solovjev je istina opisujući Bečki – Skorojevićev grbovnik dozvolio mogućnost da postoji još jedan prepis Fojničkog grbovnika uz potrebne rezerve koje su u slučajevima kada neki od prepisa nisu poznati, i n ...

Read more

Grb Vojinovića

Kao što je slučaj i sa grbovima nekih drugih prodica, grb Vojinovića poznat je samo na osnovu ilirske heraldike. Verodostojnost ovog grba podložna je sumnji, u istoj meri koliko i verodostojnost ostalih grbova iz Korenića-Neorića koji se ne mogu konfrontirati sa primarnim arheološkim, sfragističkim i numizmatičkim izvorima za heraldiku. Na ovom mestu ne može se ulaziti u detaljno razmatranje pouzdanosti ilirsk ...

Read more

Grb Balšića

Grb Balšića rekonstruisan je na osnovu srednjovekovne sfragističke i numizmatičke građe. Na novcu Balšića dosledno se pojavljuje vučja glava okrenuta nadesno i na šititu i na čelenci. Oblik štita i kaciga preuzeti su sa pečata dračkog duke Balše iz 1385. g. a kruna, vuk i plašt stilizovani su prema predstavi grba na novcu Balše III. Kao i u većini ostalih slučajeva, boje grba su sporne i morale su biti rekons ...

Read more

Grb Kotromanića

Dinastija Kotromanića ostavila je, za naše uslove, srazmerno veliki broj grbova. Predstave na pečatima, reljefima, pa i na očuvanoj tkanini, omogućile su da se sa priličnom sigurnošću rekonstruiše njihov grb. Izvesnu teškoću predstavlja to što je gotovo svaki bosanski vladar menjao i dopunjavao porodični grb Kotromanića. Ban Stjepan II Kotromanić na grbu ima samo kosu traku, kralj Tvrtko I kosu traku i ljiljane, gr ...

Read more

Grb Lazarevića

U našoj nauci uvrežilo se mišljenje da je grb kneza Lazara bio šlem sa bivoljim rogovima. Na poznatom reljefu iz 1380. g. u Hilandaru, na južnom zidu priprate kneza Lazara, zaista se javlja ovaj heraldički simbol. Kaciga sa rogovima pojavljuje se i na Lazarevom dugmetu od pozlaćenog srebra i emalja, koje se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, kao i na Lazarevom novcu. Pečati despota Stefana Lazarevi ...

Read more

Grb Mrnjavčevića

Grb Mrnjavčevića, kao i grb Nemanjića, rekonstruisan je na osnovu dve zasebne heraldičke celine. Jedna je kompozicija šlema, čelenke i plašta, a drugu čine štit i predstave na njemu. Na pečatu kralja Vukašina od 5. aprila 1370. g. prikazana je heraldička kompozicija šlema, plašta, jastučića (daščice) iznad šlema  čelenke u obliku ženske glave sa krunom. Već je povodom grba Nemanjića rečeno da je prikazivanje šlem ...

Read more

Grb Sankovića

Grb Sankovića verovatno je među najzagonetnijim i najneobičnijim u našoj heraldici. Njihov heraldički simbola poznat je na osnovu pečata, a najstariji primer njihovog neobičnog heraldičkog znaka nacrtan je na povelji Sanka Miletinovića iz 1369. g. Na pečatima Sankovića sinova Bjeljaka i Radiča pojavljuje se takođe ovaj simbol. Aleksa Ivić smatra da je znak Sankovića u stvari sitilizovana kotva. A. Solovjev navod ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top