You Are Here: Home » Autori » Ivan Vukićević

Naselja u vilajetu Crna Gora 1570. godine

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 14.7.2019. | Dopunjeno: 8.9.2019. Uvod Defteri iz 1521. i 1523. godine za područje tadašnje Crne Gore su obrađeni u drugoj polovini prošlog veka u radovima Branislava Đurđeva, a uporedni podaci sa ta dva deftera koje je Đurđev prikupio su dostupni i u radu Mitra Pešikana. Međutim, defter Dukađinskog sandžaka iz 1570. godine nije detaljnije obrađivan, ...

Read more

Banjkani u Zatrijepču

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 19.4.2019. | Dopunjeno: 24.6.2019.   Osnovni podaci o naselju Banjkani su naselje u Zatrijepču, albanskom plemenu u sastavu šireg etnički većinski srpskog plemena Kuča, a tim imenom se nazivaju i svi stanovnici tog sela. Današnji albanski naziv sela je Bekaj (Bëkaj), dok su prema izvorima sa početka XX veka u to vreme na albanskom korišćni nazivi ...

Read more

Rod Tihomira

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 18.3.2019.   Kratki opis roda Tihomiri su stari srpski rod i istoimeno pleme iz srednjovekovne Zete na čijoj nekadašnjoj teritoriji je kasnije formirano albansko pleme Grude. Tihomiri su se vremenom u potpunosti raselili iz svoje matice tako da u istorijskim izvorima ima jako malo podatka o njima. Zahvaljujući prednjima koja su zabeležena u Grudam ...

Read more

Rod Kuča

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 23.10.2018. | Dopunjeno: 31.12.2019. Kratki opis roda Kuči su etnički mešoviti srpsko-albanski rod kome pripada najveći deo stanovništva istoimenog plemena u Brdima na području današnje Crne Gore, kao i brojni iseljenici širom Crne Gore i Srbije. O nazivu roda postoje različite teorije od kojih je najčešća ona da potiče od albanske reči kuč koja se p ...

Read more

Rod Vasojevića

  Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 7.4.2018. | Dopunjeno: 21.10.2019. Kratki opis roda Vasojevići su rod od koga je proisteklo istoimeno pleme u Brdima na području današnje Crne Gore. Naziv roda je patronistički, odnosno potiče od imena rodonačelnika Vasoja. Rodonačelnik Vasoje je prema predanju unuk Vukana Nemanjića, a u Lijevu Rijeku pod Komovima se sa porodicom doselio iz Her ...

Read more

Rodovi slovenskog i germanskog porekla u Crnoj Gori

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 19.11.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020. Uvod Noviji sloj stanovništva u Crnoj Gori prevashodno čine pripadnici haplogrupa koje se vezuju za slovenske i germanske narode koji su naselili Balkan u ranom srednjem veku. Tako se grana I2-CTS10228 i N2 i R1a haplogrupe na prostoru Crne Gore mogu poistovetiti sa Srbima i drugim Slovenima koji su se doselili na ...

Read more

Rodovi starobalkanskog porekla u Crnoj Gori

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 19.11.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020. Uvod Starobalkanski sloj stanovništva u Crnoj Gori čine potomci Vlaha, Ilira, Kelta, Tračana, Cincara i drugih naroda koji su u određenim periodima tokom istorije naseljavali ovaj deo Balkana. Za starobalkanske rodove se uopšteno smatraju svi rodovi koji po Y hromozomu, odnosno muškoj liniji, pripadaju haplogrupama ...

Read more

Genetska slika Crne Gore

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 19.11.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020. Genetsko poreklo stanovništva Istraživanje porekla stanovništva u Crnoj Gori je u velikoj meri olakšano zbog brojnih predanja koja su se vekovima prenosila sa kolena na koleno, kao i relativno malog broja vrlo razgranatih rodova u odnosu na broj stanovnika. Zahvaljujući DNK testiranjima po Y hromozomu, danas se lako m ...

Read more

Vlastela u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 16.7.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020. Pojam vlastele Srpske srednjovekovne države su imale feudalno društveno uređenje, kao i većina drugih evropskih zemalja u tom periodu. Vladari su svojim vojskovođama i drugim ljudima od poverenja dodeljivali na upravu određene oblasti, a često i u trajno vlasništvo. U našem narodu su feudalci nazivani vlastelom ili plems ...

Read more

Rodovi u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 29.6.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020. Rodovsko društveno uređenje Začeci rodovskog društvenog uređenja na prostoru današnje Crne Gore ogledaju se u postojanju vlaških katuna u XIV veku. Pojedina bratstva koja su se pretežno bavila stočarstvom u planinskim oblastima su od srpske vlastele, a kasnije i od Turaka, dobijala povlastice u zamenu za osiguravanje be ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top