Srbi u Jagodnjaku (Baranja) Reviewed by Momizat on . Naselje Jagodnjak nalazi se na saobraćajnici Baranjsko Petrovo Selo - Darda. Današnji službeni naziv mesto dobija 1922. godine po jednoj rudini, koja i danas postoj Naselje Jagodnjak nalazi se na saobraćajnici Baranjsko Petrovo Selo - Darda. Današnji službeni naziv mesto dobija 1922. godine po jednoj rudini, koja i danas postoj Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Branko Todorović » Srbi u Jagodnjaku (Baranja)

Srbi u Jagodnjaku (Baranja)

Naselje Jagodnjak nalazi se na saobraćajnici Baranjsko Petrovo Selo – Darda. Današnji službeni naziv mesto dobija 1922. godine po jednoj rudini, koja i danas postoji u ataru, a zove se Jagodnjak. Pored ovog službenog naziva još uvek je u upotrebi, kod starnije stanovništva, ugalvnom starosedelaca, kaziv Kačvala. Ovaj naziv nastao je od mađarskog službenog naziva Kacsfalu (Pačje Selo). Prvi put se pominje 1323. godine, pod nazivom Terra Kaach. Po dolasku Srba u to naselje 1690. godine, mesto dobija zvanično naziv Kačvala. Pod tim imenom selo se vodilo u crkvenoj administraciji Srpske mitropolije u Sremskim Karlovcima i u administraciji Budimske eparhije.

Parohija već postoji 1777. godine, kada paroh Dragutin Grunić preuzima parohiju i uvodi crkvene matične knjige.

Parohijski hram je jednobrodna građevina, izgrađna u baroknom stilu, sa zvonikom u pročelju i polukružnom apsidom na istoku. Osvećen je 12. 7. 1794. godine za vreme budimskog episkopa Dionisija Popovića i posevećn je sv. Ocu Nikolaju Mirlikijskom.

Parohija u Jagodnjaku, nekadašnjoj Kačfali, organizovana je pre 1735. godine, kad ase pominju prva dva sveštenika Kačfalska.

U Jagodnjaku ima 157 domaćinstava sa 750 žitelja, jednom delu Novog Čeminca 11, sa 34 žitelja, ukupno 168 domova i 784 žitelja.

Prema popisu stvanovništva iz 2001. godine, prema državnoj statistici, u Jagodnjaku živi 1469 stanovnika u 557 domaćinstava. U opštini Jagodnjak, koju čine i naselja Bolman, Majške Međe, Novi Bolman i Novi Čeminac, ima ukupno 2437 stanovnika u 940 domaćinstava. Srbi u opštini čine 64,72% (1642) stanovništva, kao pravoslavni izjasnilo se 66,72%, a srpski govori 50,22% stanovništva. Godine 1924. u Jagodnjaku je bilo 969 srpskih duša i bio je parohija IV klase.

U 2007. godini parohija Jagodnjak je imala 206 domaćinstava sa 725 duša.

IZVOR: Dušan Kolundžić, Prvi šematizam Eparhije osečkopoljske i baranjske, Beograd, 2009, str. 93-95

PORODICE POPISANE 1695. I 1696. GODINE

Barbok, Cahrian, Dimniz, Dobrosaoleviz, Goigiz, Gratiz, Jukoviz, Katonaz, Magni, Milosa, Obrin, Ratiboj, Sabiz, Staniz, Szrimacz (1695); Beits, Bobrozalouicz, Bugdanovicz, Burabak (2x), Damnunovicz, Dimnanvicz, Gozdinovicz, Kokicz, Kovaczicz, Lakuk, Mainalovicz, Marasenicz, Radunicz, Sabicz, Seustimovicz, Szabukovicz (1696).

IZVOR: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 336-337

DOMAĆINSTVA POPISANA 1711/1713. GODINE

Bator, Bimnics, Birov, Bosnyak, Domiamovics, Gojkics, Groikics, Kulcsanin, Lasin, Marics, Maximov, Miregekics, Parabak, Petaracz, Radonics, Sdraplyo, Simin, Sivanin, Szarkanacz (2x), Szmaics, Sztanivuk, Tibusnyak, Vojdin, Vuics, Zubak.

IZVOR: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 336-337

POPIS SISTEMATSKE KOMISIJE IZ 1715. GODINE

Secula Percsics, Joan Mergyekics, Milos Petergyanin, Sava Pasabakovics, Stojko Milikovics, Miath Mairics, Miath Trebo, Milinko Radivics, Tada Marics, Hatyin Mislinovics, Petko Zivanics, Vuko Zvetnovics, Raduisa Morkovics, Krcso Lazics, Stoiso Ribics, Radvicsa Starcsovics, Vusics Terbal, Sivko Kulcsanin, Csiro Petrovics, Tadia Maximovics, Mitar Konak, Radusan Draplo, Tersia Staracs, Stoiso Sarkanacs.

POPIS SISTEMATSKE KOMISIJE IZ 1720. GODINE

Sztanibuk Tersia, Simon Voikicz, Jovan Mergyekicz, Sztanej Petaracz, Szava Parabalovicz, Sztojko Milicsovicz, Miath Trebo, Milinko Radonicz, Tadia Maricz, Hatyin Mislenovicz, Petko Zivanovicz, Vuleta Szvetnovicz, Radoicsa Mirkovicz, Krozo Lasicz, Sztojko Ribicz, Radoicza Sztartovicz, Sivko Kulcsanin, Czvio Petrovicz, Mitar Ronak, Radoszan Drapko, Vukaszel Szarkanacz, Vukmon Dombalia.

POPISANI U JAGODNJAKU 1767. GODINE

Abrohamovics Siffko, Abrohamovics Simeon, Acsimovics Czvian, Bakics Misko, Barabak Martin, Barabak Simo, Barabak Stephan, Barbely Todor, Batarovics Stanko, Berkics  Gyro, Bosynak Adam, Bosnyak Jovicza, Bosnyak Maxim, Bosnyak Rako, Bosnyak Stevan, Bosnyak Vukasin, Budmiracz Jovan, Bugnyar Grujo, Csepics Todor, Csosics Stepahn, Damjanovcs lazo, Drankovics Micho, Braplics Pantelia, Draptics Jovan, Dvornics Jovan, Gajdas Stevan, Glisics Ivan, Glisics Petar, Gojkics Jovan, Gyermanovics Jeffto, Gyoszlagics Damjan, Gyukics Stoissa, Hadnagy Petar, Hadnagy Simo, Halasz Jovan, Halasz Pero, Horvath Jacob, Horvath Kuzman, Ispanovics Andria, Ispanovics Thomas, Ispanovics Toto, Ivanovics Tomo, Ivisics Gajo, Jagodics Jovan, Jakobovics Kiko, Jakobovics Misko, Kansics Nina, Karavla Stanoja, Kollar Petar Kovacs Ramiss, Kovacs Tanaczko, Kutessanin Nicsivoj, Kutessanin Simo, Kuzmanovics Alexa, Marics Illia, Martics Stevan, Martics Stoisse, Martics Szava, Martics Todor, Martics Vaszo, Mergyekics Andria, Megyekics Gyuricsa, Mergyekics Stoissa, Millinovics  Issailo, Millinovics Nicola, Miskovics Miko, Mistinovics Domjan, Oppancsar Philip, Petaracz Novak, Petaracz Petar, Philippovics Gyuko, Pojanovics Laczko, Poznanovics Tanaczko, Radonics Simo, Radoszavlovics Milos, Radoszavlovics Peter, Ribics Illia, Simaits Jovan, Smacis Achim, Smacis Gavrilo, Stansics Pavlo, Szarkanyacz Jovan, Szarkanyacz Lazo, Szarkanyacz Lazo, Szarkanyacz Nikola, Szarkanyacz Vaszo, Szarkanyacz Vaszo, Szatarics Ninko, Szatarics Simo, Szekulics Cziro, Szekulics Jacob, Szekulics Simo, Szilvics Stojan, Szrimacz Nicola, Sztivics Subotta, Tatarin Pane, Tatarin Tomo, Terbosnyak Jovan, Tersics Marco, Tersics Simo, Tettarin Iszajlo, Vokuvics Dragossa, Vucskovics Ignatio, Vucskovics Petar, Vucskovics Stephan, Vucskovics Trivics, Vukevics Gyuko, Vukicsevics Csiro, Vukicsevics Lazo, Vukmanovics Stephan, Zsivkovics Marco.

IZVOR: MOL, Theresianisches Urbarium 1767

POPIS ZEMLJE IZ 1828. GODINE

Paulus Paranyi, Valentius Klug, Philippus Milosevics, Jeremias Milics, Petrus Dobosics, Jeremias Kantics, Mathias Pongracz, Jeremias Bosnyak, Alexander Marics, Carolus Tattarin, Petrus Speculics, Stephanus Vukics, Theodorus Tersics, Joannes Bosnyak, Stephanus Marics, Nicolaus Spenics, Mathias Szalaics, Petrus Barobak, Sigmundus Ispanovics, Timotheus Terbics, Ignatius Goilics, Simon Petaracz, Demetrius Parakak, Lucas Kazimir, Georgius Terbics, Joannes Kollar, Stephanus Jankovics, Timotheus Milinovics, Jacobus Jakobovics, Georgius Ispanovics, Casmanus Terbics, Thadeus Terbics, Jeremias Pavics, Petrus Glisics, Sigmundus Martics, Basilius Mislenovics, Joannes Joczkovics, Joannes Ribics, Sigmundus Glisits, Mathias Hagynagy, Marcus Dvoruics, Nicolaus Vucskovics, Joannes Szemelics, Jacobus Kulesan, Mathias Hadnagy, Sigmundus Stojkovics, Joannes Stojkovics, Ladislaus Damjanovics, Cusmanus Goikics, Nicolaus Terbics, Elias Rudoszevlevics, Petrus Hadnagy, Elias Martics, Josephus Spavics, Petrus Schmaits, Salamon Ispanovics, Athanasius Gyermanovics, Basilius Gojkics, Joannes Gyermanovics, Sigmundus Gyermanovics, Paulus Szarkany, Petrus Szarkany, Stephanus Gojkics, Paulus Martics, Joannes Ivisics, Simeon Martics, Elias Martics, Nicolaus Radics, Elias Szalaics, Timotheus ?Zerapics, Simeon Szavics, Basilius Gyurgyevics, Nicolaus Bacsfanin, Marcus Mitrovics, Joannes Mergyekics, Ignatius Vatskovics, Nicolaus Uglesics, Cusmanus Szarkany, Simeon Vucskovics, Paulus Halasz, Carolus Bumovics, Cusmanus Hadnagy, Isacus Bosnyak, Mathias Bosnyak, Raphael Kuzmanovics, Stephanus Zubics, Joannes Salaics, Cusmanus Pandur, Basilius Dvornics, Joannes Zivkovics, Petrus Bielics, Simeon Szarkanacz, Vid. Stephani. Vutskovics, Petrus Parabak, Theodorus Terbics, Nicolaus Szalaits, Michael Szalaics, Carolus Terics, Adamus Aman, Joannes Szalaics, Hieronymus Marton, Georgius Zrimacs, Carolus Barbir, Maxmilianus Balics, Stanislaus Balics, Basilius Balics, Paulus Terbics, Ignatius Gyurics, Arsenius Gyurics, Basilius Gyoulag, Petrus Kazimir, Philippus Takalin, Basilius Bosnyak, Paulus Barbir, Georgius Szekulics, Vilhelmus Veber, Joannes Harzenan, Carolus Mihaly, Athanasius Bosnyak, Gabriel Pandur, Simeon Bunovics, Simeon Gyurics, Stephanus Vucskics, Nicolaus Kremer, Theodorus Halasz, Jeremias Dvornics, Josephus Auster, Stephanus Barbis, Joannes Batorovics, Lazarus Popovics, Simeon Szekulics, Joannes Jovanovics, Antonius Huppert, Casparus Nebl, Michael Hazenan, Josephus Vendling, Joannes Strausz, Joannes Ffisz, Balthasarus Hazenan, Antonius Herbst, Jacobus Schrem, Augustinus Bikl, Michael Ernst, Antonius Elbling, Petrus Tibolt, Joannes Rustner, Josephus Schott, Vidua Nicolai Getto, Georgius Villand, Josephus Stak, Daniel Lacs, Joannes Asvan, Martinus Asvan, Petrus Aman, Georgius Erudt, Martinus Volf, Paulus Rfitting, Andreas Farkas, Christophorus Getto, Joannes Vizner, Michael Papp, Adamus Veber, Vid. Joannes Schneider, Franciscus Gross, Joannes Krugantics, Theodorus Mislenovics, Lazarus Dragoszavlevics, Lucas Jacobovics, Antonius Schmidt, Stanislaus Parabak, Joannes Petaracz, Jeremias Bosnyak, Simeon Barabak, Nicolaus Martics, Nicolaus Tataracz, Nicolaus Mislenovics, Michael Uber, Georgius Vukics, Michael Parabok, Georgius Vasilevics, AdamusDragicsevics, Petrus Philippovics, Georgius Bosnyak, Michael Spiegl, Petrus Fichten, Conradus Schell, Thomas Muk, Joannes Romer, Nicolaus Fischer, Joannes Szommerlad, Joannes Muk, Paulus Strobl, Martinus P6sz, Adamus Pinter, Josephus Hartzing, Joannes Farkas, Laurentius Villand, Joannes Schmanszer, Paulus Strimer, Mathias Grfinvald, Joannes Goldschmidt, Georgius Gfir, Franciscus Scheffer, Joannes Hautzing, Paulus Villand, Andreas Schmidt, Simeon Kivicz, Carolus Graulik, Salamon Schell, Joannes Ffir, Georgius Farkas, Jacobus Kamecz, Fridericus Kogler, Martinus Szulesany, Michael Schmeltz, Mathias Czecher, Georgius Herlig, Joannes Reiszing, Michael Strimer, Andreas Fur, Laurentius Hadinger, Mathias Krutzler, Joannes Philipp, Henricus Folg, Georgius Hutflosz, Stephanus Harsz, Laurentus Bohm, Adamus Tausz, Paulus Tfilsz, Paulus Muk, Jacobus Szsfmann, Joannes Harged, Paulus Grfinwald, Carolus Veber, Andreas Tullner, Joannes Pratser, Adamus Jager, Joannes Breyer, Nicolaus Fichtenan, Stephanus Bodi, Georgius Hakstok, Paulus Tfirr, Adamus Tischler, Sebastinus Dek, Franciscus Joner, Joannes Ernst, Josephus Panesky, Judus Samuel Frank, Judus Isaac Gelbbart.

IZVOR: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 154-156

SPISAK SVEŠTENIKA U JAGODNJAKU OD 1735. GODINE DO DANAS

Jovan (1735-), Pano (1735-), Mihail Popović (Petrović) (1752-1767), Sava Uglješić (1760-1767), Teodor Popović (1777-1800), Konstantin Popović (1800-1801), Konstantin Martić (1801-1806), Stojan Savić (1807-), Jakov Popović (1807-1831), Avram Milovanović (1831-1836), Prokopije Stanković (1836-), Gerasim Rajković (1836-), Dragutin Grujić (1836-1873), Josif Grujić (1873-1916), Dimitrije Grujić (1907-1916), Dragutin Petrović (1916-1924), Dimitrije Koplić (1924-1925), Đorđe Milinković (-1993), Branislav Stojković (1993-1997), Stevan Kuveždanin (1997-1999), Slobodan Majkić (1999-).

Nedostaju podaci za period od 1925. do 1993. godine.

IZVOR: Milan Dujmov, Lista sveštenika Srpske pravoslavne eparhije Budimske, Budimpešta, 2013, str. 37-38


Komentari (5)

 • Dobrivoj Terzić

  Od 1970 do 1980(1) sveštenik je Veseljko Marić,rodom iz bosne,početkom 80 tih je premešten u Pačir u bačkoj,sada je u penziji i živi u Subotici,nasledio ga je gore navedeni Đorđe Milinković.

  Odgovori
 • Vojislav Ananić

  Karaševo – zaselak sjeverozapadno od Jagodnjaka

  Radi se o istome korijenu koji nalazimo u imenu Karašica, koje se na tom području pojavljuje dva puta (rijeka u Podravini kod Valpova i rijeka u sjevernom dijelu Baranje koja izvire u brdima Mecsek iznad Pečuha), a također i u imenu lijeve pritoke Dunava u Rumunjskoj i Srbiji. On je turkijskog porijekla, glasi qara šuy, i znači ‘crna voda’. Ime se odnosi na čitav predio.

  Izvor: Usporedni pregled hrvatskih i mađarskih baranjskih ojkonima, Krešimir Međeral – Sučević, Zagreb, 2006.

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top