Srbi u Vilanju (Mađarska) Reviewed by Momizat on . Vilanj (mađ. Villány) je baranjsko selo na istočnim obroncima Vilanjskog brega, kraj istorijskog grada Šikloša. Naseljeno je srpskim življem u XVI veku.  Za vreme tu Vilanj (mađ. Villány) je baranjsko selo na istočnim obroncima Vilanjskog brega, kraj istorijskog grada Šikloša. Naseljeno je srpskim življem u XVI veku.  Za vreme tu Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Branko Todorović » Srbi u Vilanju (Mađarska)

Srbi u Vilanju (Mađarska)

Vilanj (mađ. Villány) je baranjsko selo na istočnim obroncima Vilanjskog brega, kraj istorijskog grada Šikloša. Naseljeno je srpskim življem u XVI veku.  Za vreme turske vladavine u Baranju su pristizali srpski doseljenici, pa je tada u celoj oblasti bilo mnogo srpskih sela koja su pripadala sandžaku Mohač – Sečuj. Među ovim selima je i Vilanj.

Posle proterivanja Turaka iz Baranje 1687. godine i posle Velike seobe Srba Mađari su ovaj kraj nazivali Ráczvilág ili Ráczország. Selo Vilanj, koje su Srbi nazivali Viljan – VILЯNЬ, u Branjevarskom spahiluku, pripalo je grofu Evgeniju Savojskom. To su uglavnom bila mala sela, najčešće sa deset do dvadeset mnogočlanih porodica. Etnička slika Baranje se unekoliko menja tridesetih godina, kada počinje državna kolonizacija Nemaca, a potom i Mađara, koji u pojedinim selima potiskuju srpsko stanovništvo. I pored toga, u srpskim selima se podižu pravoslavne bogomolje, isprva skromne – od pletera i blata, pokrivene trskom, a u drugoj polovini XVIII veka crkve od tvrdok materijala u maniru provincijskog baroka.

Za vreme kanoničke vizitacije katoličkih i pravoslavnih crkava na području Pečujske dijeceze 1721. godine vizitator je zabeležio da u Vilanju nema nijednog katolika.

Godine 1796. u Vilanju je bilo 297 srpskih žitelja, što je verovatno i najveći broj. Čitavo stoleće kasnije, prema šematizmu Budimske eparhije, u ovom selu je bilo 190 pravoslavnih Srba. Tada je još postojala srpska pravoslavna veroispovedna škola sa 26 učenika. U XX veku trajala je tiha asimilacija, a posle Prvog svetskog rata jedan broj Srba optirao je u Jugoslaviju.

Na mestu prvobitne crkve iz prve polovine XVIII veka godine 1773. sazidana je od opeke veća seoska jednobrodna crkva sa masivnim zvonikom i posvećena Uspenju Bogorodice. Ikonostas je konvencionalan zanatski slikarski rad iz 1885. godine.

IZVOR: Dinko Davidov, Gornja zemlja, Beograd, 2008, str. 166

Porodice popisane između 1591. i 1701. godine

Bokaszan, Csudovin, Gelszin, Milak i Miriszlo (1591); Boszavecz, Csuit, Kaszapovics, Milevics, Ognanovics, Penava, Skruinocs, Ugranovics, Unyovics (2x), Voinovics, Vuicsics, Vukadinovics, Vukovics i Zivkovics (1696); Bosnyák (2x), Vucics (1701).

IZVOR: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 521-522

Domaćinstva popisana 1711/1713. godine

Bosnyak (2x), Czvianovics, Debrics, Dragoszailovics, Dvoracz, Gyukics, Gyurics, Ivanovics (4x), Ivicsics, Jankovics, Jovanovics, Jovisics, Kaszapovics, Koics (2x), Loncsár, Milakovics (2x), Milivojovics, Nikolics, Ognánovics, Popovics, Prodanovics, Radoicsics, Raniszavlovics, Sivkovics (2x), Stepanovics, Strainics, Szavatics, Varga, Vojnovics (4x), Vujkalovics, Vujnovics, Vukadinovics, Vukojevics, Vukovics (2x).

IZVOR: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 521-522

Popis Sistematske komisije iz 1715. godine

Joannes Varga, Mergen Vojnovics, Stanko Staracs, Jurissa Alibijovilics, Novak Puzdracs, Budisan Puzdracs, Novak Puzdracs, Simon Puzdracs, Mihaly Puzdracs, Simon Staracs, Stanko Biro, Petar Kusar, Marko Slovinacs, Stojan Dobelics, Dragics Puzdracs, Nicola Komnanovics, Dostona, Prudan Vojnovics, Stojan Milakovics, Radivoj Kaszapovics, Miat Pozdracs, Kuzman Zivkovics, Joannes Komlanovics, Relo Gyurgyovics, Vero Puzdracs, Joan Puzdracs, Bogcsa Komlanovics, Joannes Pozdracs, Janko Pozdracs, Csivera, Mihaly Milakovics, Kovacs Puzdracs, Maxim Bosnyak, Mergen Pozdracs, Joannes Vukovics, Pano Ivicsics, Vasil Knevovics, Nicola Vukalyovics, Urusem Puzdracs, Ilia Vojnovics, Atim Salatics, Milisan Vojnovics, Radiucsa Pozdracs, Obrad Pozdracs, Petko Puzdracs, Bozo Ognanovics, Janya, Risto Puzdracs, Radovan Popovics, Miso Vokadonovics.

IZVOR: Az 1715. évi országos összeírás

Popis zemlje iz 1828. godine

Joannes Röll, Michael Röll, Joan. Schneider, Adamus Preiszendorf, Jacobus Kesnbeiszer, Nicolaus Marx, Joannes Litter, Josephus Hölczl, Jacobus Schuster, Carolus Hock, Joannes Hirt, Carolus Armbruszter, Georg Muller, Valentinus Reinold, Andreas Rittinger, Valentinus Paszler, Adnreas Vindnagel, Josephus Kreitzinger, Joannes Haz, Andreas Orf, Casparus Muller, Edwardus Kerafeind, Michael Kretter, Casparus Bukl, Adamus Poza, Nicolaus Kilbert, Sebastianus Reinold, Georgius Tornbach, Michael Hasz, Georg Tipelhoffer, Joannes Taucz, Edwardus Helbich, Ivan. Sziszmann, Josephus Gerszner, Joannes Hirt, Adamus Bartoincsek, Joannes Roll, Valentinus Schmidt, Sebastianus Eber, Henricus Poza, Adamus Litter, Henricus Plank, Joannes Nagl, Joannes Hergert, Joannes Pfeifer, Adamus Fiffer, Michael Heilmuller, Laurentinus Sziszman, Michael Nagel, Michael Knochel, Georgius Vittenberger, Casparus Sulteisz, Joannes Schrott, Valentinus Hirt, Nicolaus Kresz, Joannes Varga Franciscus Pinter, Laurentius Reiter, Thomas Schrempf Laurentius Hal, Nicolaus Engelhart, Franciscus Hergert, Joannes Böhmf, Joannes Veber, Joannes Rittinger, Joannes Och, Nicolaus Grobaucz, Thomas Pazler, Casparus Roth, Jacobus Benedek, Gabriel Teppert, Adamus Neumann, Joannes Schwarcz, Casparus Kesz, Paulus Tornbach, Casparus Homan, Joannes Szaler, Martinus Roth, Vincentius Utisenov, Elias Dokics, Stanislaus Mialev, Joannes Czenczinger, Franciscus Sziefer, Josephus Hufner, Joannes Felhofner, Josephus Kankics, Basilius Vaszics, Martinus Teppert, Jacobus Tiller, Joannes Szvetics, Valentinus Vittenberger, Basilius Szvetics, Fridericus Kersgen, Nicolaus Litter, Andreas Tornbach, Adamus Hoelbich, Martinus Markovics, Ignatius Gazgics, Casparus Groesz i Sigismundus Athimov, Cajus Petren, Georgius Metzing, Georg Jankovics, Joannes Heilvagen, Joannes Czett, Joannes Böhm, Michael Röll, Andreas Tauer, Henricus Hal, Casparus Valler, Bartholomeus Hasz, Bernardus Jonas, Adamus Teisz, Antonius Staub, Adamus Herr, Casparus Trost, Georg Folg, Conradus Kan, Henricus Frug, Melchior Veber, Georg Pfeffermann, Thomas Mayer, Philippus Scheich, Jacobus Muller, Andreas Tengler, Xtophorus Vélfelschneider, Michael Jonas, Nicolaus Kornfeind, Jacobus Vagner, Joannes Veiszenbach, Christianus Scheich, Thomas Kilbert, Joannes Vigant, Joannes Folg, Adamus Tauer, Joannes Steig, Andreas Teigert, Vincentius Armbruszt, Adamus Muller, Sebastianus Bartlunsz, Josephus Homan, Thomas Fischer, Joannes Kielbert, Joannes Steibler, Casparus Szeng, Martinus Hirt, Thomas Folg, Stephanus Szauer, Josephus Vintheim, Paulus Gyukin, Petrus Dokics, Demetrius Bosics, Georg Schmeits, Simeon Gyukin, Stanislaus Gyurisics, Marcus Gyurisics, Dionysius Andrics, Jacobus Kuzmanov, Georg Miatov, Tiburtius Stucsics, Maximilianus Lazics, Stephanus Dragics, Raphael Dokics, Despot Milics, Alexander Kuzmanov, Adamus Kiefert, Gregorius Miatov, Timotheus Mikolics, Michael Dokics, Mathias Dokics, Abrahamus Milasov, Jeremias Utisenov, Joannes Hammerle, Henricus Peck, Carolus Svelics, Nicolaus Gyurisics, Basilius Mojtsics, Ignatius Mergyanov, Andreas Kiefert, Antonius Bohm, Laurentius Blier, Theodorus Bosics, Josephus Hélczl, Martinus Fischer, Franciscus Hfitter, Joannes Fock, Joannes Fock, Jacobus Such, Henricus Leitter, Philippus Stanbach, Joannes Haal, Sigismundus Milics, Procopius Petrovics, Stephanus Orban, Joannes Ceh.

IZVOR: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 461-462

Spisak srpskih optanata iz Vilanja (1920-1931)

Antunović (1), Bajić (1), Berberić (1), Bertić (1), Vemenac (1), Vuković (1), Glišić (1), Dadić (4), Đukić (5), Janković (1), Jurišić (1), Klipić (1), Knežević (1), Kovjanić (1), Kotorača (2), Kuzmanović (7), Lazić (16), Lipolić (1), Milašinović (1), Mihajlović (1), Mišić (1), Mišković (2), Mišljenović (1), Nešković (4), Nikolić (7), Paunović (1), Peričić (1), Perović (1), Petković (1), Petrović (3), Romić (1), Stanković (1), Stević (1), Stojanović (1), Utješinović (8), Harmatović (1), Cvetić (2), Šakić (3), Šekerić (1), Šimunović (2).

U zagradama je naveden broj optiralih domaćinstava po prezimenu.

IZVOR: Gojko Malović, Seoba u maticu – spisak srpskih optanata u Mađarskoj 1920-1931., Novi Sad, 2010, str. 302-308

Spisak sveštenika u Vilanju od 1753. godine do danas

Antonije Petrović (1753-), Teodor Jovanović (1759-1767), Andrej Jovanović (1780-1808), Jovan Popović (1804-), Sava Janković (1834-1861), Georgije Ćosić (1861-1864), Branko Milić (1864-1891), Isidor Bošnjak (1892-1905), Vladimir Beleslijin (1905-1910), Golub Georgije (1912-1914), Dragutin Petrović (1914-1924), Teofan Radić (1924-1926), Golub Georgije (1927-1931), Arsenije Šulc (1943-), Svetozar Lastić (1934-1937), Čedomir Šulc (1938-), Lazar Popović (1938-1944), Ilija Minčović (1944-1993), Milan Dujmov (1993-2000), Radovan Savić (2000-2004), Predrag Hajduković (2004-2008), Milan Erić (2009-).

IZVOR: Milan Dujmov, Lista sveštenika Srpske pravoslavne eparhije Budimske, Budimpešta, 2013, str. 25-26


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top