Turcizmi u srpskom jeziku Reviewed by Momizat on .   A Astal - sto aber - glas koji ispuštaju životinje ili ljudi, vest Avaz - glas Aga - gospodar; zapovednik, starešina agaluk - zvanje, dostojanstvo agaluk- p   A Astal - sto aber - glas koji ispuštaju životinje ili ljudi, vest Avaz - glas Aga - gospodar; zapovednik, starešina agaluk - zvanje, dostojanstvo agaluk- p Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić » Turcizmi u srpskom jeziku

Turcizmi u srpskom jeziku

 

A

Astal – sto

aber – glas koji ispuštaju životinje ili ljudi, vest

Avaz – glas

Aga – gospodar; zapovednik, starešina agaluk – zvanje, dostojanstvo agaluk- posed koji pripada agi

adet – običaj, navika

azdija – plašt (obično ukrašen skupocenim vezom)

azna – vidi hazna

akšam– prvi mrak, sumrak; muslimanska molitva no zalasku sunca.

alaj – skupina, gomila, mnoštvo, maca; vojna jedinica, puk.

alaj-barjak – zastava jednog alaja

alamanka – vrsta nemačke sablje alat – konj riđožute dlake

amanet – zaveštanje, zavet, svetinja

anterija – vrsta gornje haljine

ar – v.axap

arambaša – v.harambaša

aratos – (u izrazu) ne bilo ga, neka ga đavo nosi

argat – Hajamni radnik, kulučar, nadničar

argatija – prisilni rad, kuluk argatluk – kuluk

argatovati – kulučiti, prinudno raditi bez plate

aršin – stara mera za dužinu

atlija – konjanik

aferim – uzvik za odobravanje: čestitam, bravo

ahar – konjušnica

adžamjija – naivno, neiskusno momče

ašluk – svakodnevni trošak

aščija – kuvar, ekonom

avlija

Ajvar

 

B

Babo – otac

babajko – hipokoristik od babo

bakračlija – stremen, uzengija

bakšiš – napojnica, poklon

balčak – držak od sablje, mača i sl.

baljemez – Ton velikog kalibra

baša – poglavar, starešina

baška – posebno, odvojeno, zasebno

bedevija – kobila dobre pasmine

bezisten – natkriveni trg, čaršija; dućan

belilo – mesto gdje se beli, pere platno

belćim – možda, valjda, verovatno

benđeluk – opojna trava ili napitak; mađije

beribet – blagoslov; sreća, napredak

beškot – dobro pečen hleb, dvopek

biljega – obeležje; meta

binjektaš – kamen sa koga se uzjakuje

binjiš – široki ogrtač, obično od crvene čohe

boščaluk – u naročitu maramu, bošču uvijen dar

breška – starinska, mala puška, nazvana no italijanskoj varoši Breši

bugar-kabanica – čobanska kabanica

bukagije – okovi za noge, negve

buljuk – četa, odred vojske; mnoštvo, gomila, grupa

busija – zaseda, zaklon

butun(butum) – sav, ceo, celokupan: zajedno, skupa

buđelar

baksuz

burek

 

B

Vaiz – poznavalac verske literature (kod muslimana), propovednik vajda – korist, dobit

vezir – ministar, upravnik vilajeta

veresija – prodaja ili kupovina na poček, na kredit

veđil – zastupnik, poverenik

vilajet – pokrajina, provincija; narod, stanovništvo

vakat – vreme

 

G

Gadara – vrsta sablje koja je oštra s obe strane.

gairet – nomoć, potpora; veselost, veselje

gradina – vrt, bašta

grozan – koji obiluje goržđem, grozdan

 

D

Dalbulana – turska vojna muzika,

devetak – devetogodišnja domaća životinja

deli – hrabar, neustrašiv

delibaša – zapovednik vojnog odreda u turskoj carevini

denije – noćna liturgija, bdenije

derviš – član nekog islamskog verskog reda

dert -jad, bol, čežnja

diva, diba – skupocena svilena tkanina, brokat

divan – razgovor; sabor, veće; dvorana za primanje

divit – mastionica; pribor za pisanje

dizgen, dizđen – kaiš, kožni povodac od uzde, dizgin

dizdar – zapovjednik tvrđave

dilber – dragi, dragan; lep, krasan, mio

diljka – vrsta starinske duge puške

dimišćija – vrsta sablje iz damaska

direk – drveni stub

dišer – napolje! van!

dolama – vrsta gornjeg kaputa u narodnoj nošnji

dorat – konj crvenosmeđe dlake

dohakati – doći kome glave, savladati – nekoga

duvar-zid

dušmanin – neprijatelj, protivnik

dunđer – graditelj

 

Đ

Đakonija – birano jelo, poslastica

đem – deo uzde

đemija – lađa

đerdan – ogrlica

đečerma -jelek, prsluk

đuvegija, đuveglija – mladoženja; muž

đugum – bakreni sud za vodu

đumišli – od srebra, srebrn

đorda – vrsta sablje

đuture

 

E

Elčibaša – glavni izlaslanik

efendija – gospodin; gospodar

ećim – v.hećim

ekser

 

Ž

Ždraka – zraka

žura – mali, sitan čovek; osoba slabog karaktera

 

3

Zazor – stid, sramota

zamandaliti – zatvoriti mandalom (polugom)

zasobice – uzastopce

zatomiti – uništiti; sakriti

začamati – dugo ostati negde, zadržati se

zvekir – metalni kolut na vratima kojim se kuca

zeman – vreme, rok

zijamet – begovski posjed

zlamenije – znamenje, znak; predskazanje

zulum – nasilje, bezakonje, teror, tiranija

zulumćar – nasilnik, tiranin

zaman

 

I

Ibrišim – svileni konac; tkanica od takvog konca

izmet – služba, dvorenje, usluga

izmećarka – sluškinja, služavka

izubaha – iznenada, neočekivano

intov – kola, kočije

incijel, incil – eveta knjiga

 

J

Jabana – tuđina, tuđa zemlja

jabancija – stranac, tuđinac, doseljenik, pridošlica

jagluk – maramica, rubac

jagma – grabež

jazija – pisani tekst; pismo

jazicija – pisar

jalaknuti – uzviknuti „Alah“, pomenitu boga pri jurišu, halaknuti

jako – istom, tek

jali – ili

jalija – obala (reke ili mora)

jankesa – torba koja se nosi sa strane, o boku

japunce – ogrtač, kabanica; pokrovac

jasak – naredba kojom se nešto zabranjuje, zabrana

jatagan – dugi krivi nož, handžar

jatak – onaj koji skriva hajduke; skrovište hajduka

jeglen – razgovor; govor, beseda

jeglenisati – razgovarati

jedek – paradni konj

jednak – odmah, smjesta

jezan – muslimanska molitva

jemenija – marama, šamija

joldaš – drug, prijatelj

jutrenje – jutarnja služba u crkvi

 

K

Kava – kafana, prostorija u kojoj se pije kafa

kavga – svađa; boj

kavgadžija – svađalica; ubojica

kavedžija – onaj koji drži kafanu, gostioničar

kadifa, kadiva – fina tkanina, somot

kaduna, kada – gospođa; ugledna žena

kadundžika – deminutiv od kaduna

kail – voljan, rad

kaldrma – put ili dvorište popločani kamenom

kaliak – kapa od krzna ili samo optočena krznom

kardaš – drug, prijatelj

katana – pripadnk konjice, konjanik

kauk – vrsta muslimanske kape

kaur, kaurin – nevernik

kašketa – vrsta kape

komšija – sused

kašika

katanac

kasaba

 

L

Lav – posed, spahiluk

lavra – veliki manastir

lagum – mina; prokop,

lala – sultanov dvorjan

lasno – lako

lever – plaćeni vojnik

leđen – posuda za umivanje

leturđija – crkvena služba

litar – ogrlica na vratu

lobud – buzdovan

londža – skupština, već;mesto za razgovor u kući ili pred kućom

 

M

Magaza – magazin; dućan

malvasija – vrsta vina

manoveki – nepoznat jezik

maha – vrsta zobnice

megdan – boj, bitka; mesto okršaja

međer – zbilja, zaista, stvarno

mezil – kurir koji na konju prenosi poštu

mezileki – koji se odnosi na mezil

mejdan – v.megdan

mejdandžija – onaj koji se bori na megdanu

meneviš – ljubičast, modroljubičast

mešte – umesto, mesto

mešćema – sud, sudnica

mljezimica – mezimica; najmlađa kći

mramor – kamen

mramorje – stenje

mujezin – džamijski službenik koji sa minareta kujiše

mukadem – vrsta svilene tkanine; muški pojas od te tkanine

munara – visoki toranj džamije, minaret

muštuluk – radosna vest; nagrada za javljenu vest

meze

 

H

Nabrekivati – vikati „bre“, natresati se na nekoga

navalija – vrsta sablje

namah – odjednom, odmah, smesta

nazorice – poizdalje, iz daljine

nakrpati – slabo govoriti, natucati

nalbantin – pokrivač konja

napokonji – posljednji

nacak – bojna sjekira

peimar – zidar, građevinar

 

O

Obeznaniti (ce) – onesvestiti(se)

oblučje – prednji deo sedla, jabuka

oberknez – knez jedne oblasti, vilajetski knez

obršter – pukovnik

ograšje – razbojište,bojište; boj, bitka

odvrći (se)- odmetnuti (se)

opadnuti – oklevetati

opteći – opkoliti

ordija – vojska; horda

orjatka – prosta žena; prostakuša;

ortak – drug

otoka – rukavac, zaliv

ocak – kuća, dom; ugledna porodica

 

P

Paša – titula visokih građanskih i vojnih dostojanstvenika u Turskoj

pašaluk – oblast kojom upravlja paša; zvanje paše

pendžer – prozor

peškeš – dar, poklon

pinjal – vrsta noža, kama, bodež

pirlitan – nakićen, navezen

podušje – crkvena služba za pokoj duše umrlog

pojagmiti – razgrabiti

potekar – ponovo, iznova

potrošak – trošenje; upotreb

poharati – opljačkati; opustošiti

poharčiti – potrošiti; unintiti

prvobratučed – brat od strica

pridrnuti(se) – pomamiti(se)

prohesapiti – proračunati, promisliti

prstenovati – dati prsten, zaručiti, veriti

puljat – šaren, pegast konj

pusnik – đavolski čovjek, prokletnik

putalj – putast, putonog konj

puce -dugme

podrum

 

R

Rabadžija – onaj koji se bavi prevozom robe zaprežnim kolima

Raždenuti – rasterati, razagnati

razdertiti (se) – rastužiti(se)

razma – osim, izuzev

raskarati (se) – zabrinuti (se)

raf – polica

r’at – ukrašena konjska oprema

rahat – zadovoljan, spokojan

rudina – pašnjak, utrina

rumendže – bakreni sud za vodu

rusa – crvenkasta, stalni epiet za glavu

rušpa – mletački dukat

 

C

Sajalija – vrsta čohe

sakagija – zarazna bolest u konja, slinavka

saklet – nalog, zapovest

saktisati – skršiti, slomit

samur – kuna; koža od te kune

samurkalpak – kapa od samur

saraor – vojnik koji čuva tvrđavu ili neko mesto; titula za posebno zaduženje u vojsci

saru – v. čalma

seiz – sluga, konjušar

seir – naslađivanje u gledanju lepog, radost

selam – turski pozdrav

seratlija – graničar, krajišnik

serbez – slobodno, bez etraha

serdžada, sedžada – prostirka na kojoj muslimani klanjaju

silembet – kaiš preko prsa

sinija – okrugla trpeza, sofra

sindžilat – potvrda

sindžilatiti – potvrditi

sindžir – lanac; okov

skerlet – tkanina crvene boje

sobet – dogovor, skup; poselo

sovra, sofra – nizak sto, trpeza

ermajli – srebrn, ukrašeen srebrom

erčali – staklen

stambolija – izrađena u Stambolu, stambolska

starostavan, staroslavan – od davnine, starodrevan

stolak – stolica; presto

struka – ogrtač

subaša – pomoćnik ili zamenik banše, poglavara

 

T

Tabor – logor; odred vojske

taincija – ekonom, intendant

tatar, tatarin – konjanik pismonoša

tataranka – vrsta strijele

tamaniti – uništavati

tevabija – svita, pratnja; sledbenici, istomišljenici

teva – hoće, valja da

teveneli – naprazno, besciljno

telal – javni objavljivač, oglasivač, dobošar

tenef – konopac, uže

terzija – krojač

testir – odobrenje, dopuštenje

teferič – provod u prirodi

tefter – računska knjiga; spisak

teftiš – pregled, inspekcija; istraga

timar – feudalni posed, spahiluk; poljsko dobro

toke – ukrasni i zaštitni oklop od metalnih pločica nagrudima

tolkovati – tumačiti

tufekdžija – puškar

tulumina – meh, meešina

tumbak – tuč, bronza

taraba

 

Ć

Ćaba – sveto mjesto; hodočašne do ćabe

ćar – zarada

ćardžija – onaj koji ide za ćarom, dobitkom,

ćeif, neiv – rasploženje, zadovoljstvo, uživanje

ćemer – pojas u kome se nosi novac; ženski srebrom ukrašen pojas

ćentalambas dainckinja – vrsta starinskog pištolja

ćesar – car

ćurak – ogrtač postavljen krznom, kožuh

ćufte

ćevap

ćošak

 

U

Ubav – lep, divan

uvjedžbati – proceniti

uleva – vojnička plata

unkaš – prednji uzdignuti deo sedla

uostrit (se) – naoštriti se, naljutiti se

urokljiv – koji je urečen, koji je zle kobi

utva – divlja patka

utuviti – zapamtiti

uhititi – uhvatiti

učkur – uzica kojom se vezuju gaće, svitnjak

ugursuz

 

F

Ferman – sultanov ukaz, naredba, zapovest

frenđija – kula sazidana na francuski način

 

H

Haber – vest, glas

hazna – blagajna, riznica

hazur – spreman, gotov

hanin – izdajica, odmetnik, nevernik

hajvan – životinja, stoka

hak – pravo, pravda; zasluga

halaliti – oprostiti; blagosloviti; pokloniti

han – gostionica

handžar – kratki krivi mač, jatagan; veliki nož

harambaša – vođa hajduka

haramija – razbojnik, zlikovac

harač – trošak, izdatak

harčiti – trošiti

hatar – naklonost, ljubav, volja

hadžija – onaj koji je išao na hadžiluk Hristovom ili Muhamedovom grobu, hodočasnik

hesap – račun

hećim – lekar

harač

 

Č

Čair – livada

čalma – planto omotano oko fesa ili koje druge kape

čardak – veća prostorija na spratu istočnjačke kuće sa tremom prema ulici; doksat, balkon; lepa višespratna kuća, dvorac

čatiti – čitati molitvu

čauš – podnarednik u turskoj vojsci; glasnik; svat koji zabavlja i oglašava naredbe svatovima

čekrkčelenka, čekrkli-čelepka – perjanica na kapi koja se okreće na vetru

čengel – gvozdena kuka za vešanje i mučenje

čilaš, čile – konj sivobele dlake, belac

čultan – konjski pokrivač, pokrovac

čorba

čakšire

čarapa

čibuk

 

Džas – strah, strava

džabe – besplatno

džeba – bojni oklop napravljen od metalnih pločica

džebana – municija

dževap – dogovor; razlog

dževerdan – naročito ukrašena puška cida – koplje

džilitati – bacati koplje

džezva

 

Š

Šejtan – đavo

Šenluk – veselje, slavlje uz pucnjavu pušaka

šer, šeher – veliki grad, varoš

šestoper, šestoperac – buzdovan sa šest pera

šićar – plijen, korist, dobit

šićardžija – čovjek koji je lakom na dobitak, pljačkaš

šurkulija – šapa

 

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

 


Komentari (46)

 • vitavita

  Malvasija jeste vrsta vina, ali teško da je to turcizam, (Turci tada nisu konzumirali vino.)
  Bit će pre da je italijanizam,
  Malvasia je italijanski (i venecijanski) naziv za pokrajinu Monemvasia na Peloponezu, po kojoj je to vino dobilo naziv. A onda se s obale, gde je vladala Venecija, trgovinom i drugim kontaktima naziv proširio i udomaćio na celom Balkanu. Evo i linka na wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Monemvasia , http://sh.wikipedia.org/wiki/Malvazija , a i na Trekani: http://www.treccani.it/vocabolario/malvasia/

  Odgovori
  • almesa

   zasto ne ubacite mnogo vaznije reci kao na primer čakija ili srča ili neke druge

   Odgovori
  • Slavko Petrusic

   Malvasia (ispravno napisano) je belo vino koje potiče sa Malte a Italiani su ga preneli u područje Veneto u IX veku.Kasnije je zbog povoljnog podneblja prenošeno na ostale predele širom Italije.Vinski čokot daje vrlo malo grozdova te je zato plod veoma sladak i mirišljav.To je veoma mirisno vino a može se naći u mnogim drugim predelima italije a najslađe je ono sa Sicilije.Međutim,najčistija je sorta grožđa koje se gaji u Istarskom području i veoma je ukusno i identićno je sorti porekla( Malteškoj).

   Odgovori
 • vitavita

  Slično i za beškot (i izvedenice biškot i piškota (u tom slučaju više se odnosi na keks, a manje na dvopek (hleb))):

  reč dolazi iz Crnogorskog primorja, a tamo je stigla s kontaktima s Venecijom (i srednjevekovni latinskim). Bis+coctus = dva + pečen = dvopek

  evo i linka: http://www.treccani.it/vocabolario/biscotto/

  Odgovori
 • vitavita

  uhititi je reč slavenskog porekla, za razliku od uhapsiti koja je turcizam (odnosno arabizam)

  prasl. i stsl. xytiti (rus. po-xítit̕: ugrabiti, češ. chytiti, chytati: uhvatiti)

  Odgovori
 • PedjaNyx

  Turcizmi su reci turskog porekla ili reci koje su usle u nas jezik posredstvom turaka Osmanlija, sto znaci da su i neke rece iz drugih jezika preko turskog usle u srpski… i smatraju se turcizmima iako nisu turskoga porekla.
  Npr: pogaca je hungarizam u tursko ali kod nas turcizam.
  Isto tako „astal“ nije turcizam, to pouzdano tvrdim.

  Odgovori
 • vitavita

  mađarski asztal = stol 🙂

  Odgovori
  • dolinalima

   I to od slovenskog stol. Turcizam nije ni u ludilu.

   Odgovori
   • tuta

    Da. Molim vas, uradite za ime Boga ovo na naučnoj osnovi. Danas je lako otvoriti guglovog prevodioca i videti da je čarapa u poljskom skarapa, dakle, koren je k’rpa, da grci pogaču izgovaraju kao bogaca, sveti ‘lebac. Ne brukajte se prepisivanjem propagande.

    Odgovori
 • vitavita

  a krevet je turcizam 🙂

  slavenska reč za krevet je postelja,

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Nekad davno, bar u našim narodnim pesmama, upotrebljavala se i reč ložnica.

  Odgovori
 • vitavita

  trebalo bi nekako dokučiti kad su nastale te pesme: ložnica za krevet (ležaj, postelju), kao i spavaću sobu verovatno dolazi od fr. loža
  (i priložnica (konkubina)).. možda i grešim, ali imam osećaj da nisu baš mnogo stare

  prasl. *posteljь, *postelja (rus. postél’, češ. postel) ≃ po- + *stelti: prostirati (rus. stlat’)
  od reči postelja je nastala reč posteljina koja se zadržala u govoru (barem u kući moje bake), za razliku od postelje koja je zamenjena krevetom

  pa reč posteljica (placenta)…

  Odgovori
  • Lepenicanin

   Lazare, link koji ste naveli ne sadrži samo reči turskog porekla (turcizme), nego reči zajedničke srpskom i turskom jeziku, od kojih ubedljiva većina potiče iz nekih drugih jezika (latinski, engleski, francuski…).

   Inače bi ispalo da je reč „seksi“ turcizam.

   Odgovori
   • Lazar

    U pravu ste. Prvi link su slične reči, drugi link su turcizmi (bar etimološko poreklo iz turskog jezika).. Naravno, te turske reči i same potiču možda iz drugih jezika…

    Odgovori
 • Salek

  Astal je mađarska reč.

  Odgovori
 • Branibor

  90% ovih reči ne mogu biti Turcizmi ama baš nikako. Te reči postoje u Sanskrtu! Ljudi šta radite vi??? Gde ste vi škole učili?

  Odgovori
 • Milan

  Poruka autoru. U vašem rečniku obiluju izrazi koji nemaju veze sa turcizmima. Dosta ima naših riječi i izraza koji su očigledni. Također ima i iz drugih indoevropskog jezika.
  Usput krevet je francuska reče.

  Odgovori
 • vojislav ananić

  2500 broj turcizama u Vukovom rečniku
  By
  Dragana Amarilis

  Broj turcizama u Vukovim rječnicima kreće se oko jedne devetine ukupnog fonda datih riječi u tim rječnicima. Naime, ako u prvom izdanju Rječnika ima 26.270 riječi, prema našim podacima,…, oko 2500 turcizama, jasno je kakav je tu riječnički odnos…
  U drugom izdanju Rječnika, u kojem prema Enciklopediji Jugoslavije ima “oko 40.000” riječi,…, obrađeno je oko 3700 turcizama.
  izvor -Turcizmi u Vukovim Rječnicima, Asim Peco
  Napomena: Vuk je u svojim Rječnicima obeležavao turcizme zvezdicom. Međutim, postoje reči koje je obeležio kao turcizme a one to nisu, zatim reči koje su iz drugih jezika ušle u srpski jezik kao turske – arapski, persijski, grčki, neki evropski jezici a i starih srpskih i praslovenskih reči. (primer – sapun, kika, višnja, drum, pištolj)
  Procena autora navedenog dela je da u današnjem jeziku imamo oko 10.000 turcizama!?
  Za veliki broj reči postojale su stare srpske reči i izrazi, koje je Vuk izbacio iz svog rečnika, zato što su njemu bile nepoznate, kao i zato što se nisu koristile u njegovom kraju i dijalektu. To je dovelo do navedene situcije i zaboravljanja starih srpskih reči i prihvatanja turcizama u svakodnevnom govoru.

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo A, a

  By
  Dragana Amarilis

  ahar – štala, konjušnica
  aba – domaće sukno, platno
  abadžija – suknar, vrsta zanatlije
  avaz – glas
  avlija – kućno dvorište ograđeno zidom
  aga – dobrostojeći gospodin
  agadara – vrsta sablje
  aginica – agina žena
  ada – rečno ostrvo
  adet – običaj, navika
  aždaha – neman
  ajgir – konj, pastuv
  ajdamak – batina
  ajluk – plata
  akšam – prvi mrak
  al – ružičast
  ala – čudovište, aždaja
  alaj – skupina, mnoštvo
  alaj-barjak – svečana zastava
  alajbeg – zapovednik spahija u sandžaku
  alamanka – sablja nemačke proizvodnje
  alast – ružičast
  alat – pribor za rad
  alat – vrsta konja crvenkaste boje
  alatast – crvenkast
  al-bašča – vrt sa mnogo crvenog cveća
  alem – dragi kamen
  ama – ali, samo
  aman – milost
  amanet – preporuka, zavet
  amber, ambra – mirisna smola, jantar, ćilibar
  argat – puškarnica
  argat, argatin – nadničar
  arka – leđa
  armagan – poklon
  Arnaut – Albanac
  arpa – ječam
  arpadžik – sitni semenski luk
  arslan – lav
  aršin – mera za dužinu
  ašlama – vrsta trešnje
  asli – sigurno
  astar – postava
  at – konj plemenite vrste
  atlija – konjanik
  aferim – odlično, bravo
  afion – opijum
  ahar – štala, konjušnica
  adžaip – čudnovata stvar
  adžamija – neiskusan
  adžo – starac, deda
  adžuvan – mladić
  ašik , ašikdžija – ljubavnik
  aščija – kuvar
  aščinica – narodna kuhinja
  aščiluk – kuvarsko umeće, zanat
  Napomena – izvori:
  Vuk Stefanović Karadžić – Srpski riječnik, 1818, 1852
  A. Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku
  Broj turcizma kod Vuka je uvek mnogo veći za određeno slovo, pošto je Vuk u turcizme ubrajao i mnoge reči, čije poreklo mu nije bilo poznato kao i mnoge starosrpske reči.
  Primer: drum – reč, grčkog porekla, dromos
  kika – prasl. i stsl. kyka, starosrpski kыka, rus. kika
  Vuk je u predgovoru prvog izdanja Rječnika napisao sledeće: “Turske riječi (koje sam od prilike znao da su jamačno Turske) naznačio sam zvijezdicom (*), i đe mi je odma moglo pasti na um, zamjenjivao sam i Srpskim riječima. Najviše od ovi Turskije reči mogu se bez sve muke išćerati iz našeg jezika, zašto imamo Srpske mjesto nji; a đekoje se može biti ni u godini dana ne spominju; ali sam i ja opet pisao, zašto sam se čuo đe se u narodu govore, ili pjevaju; a ima i nekoliko i takovi riječi Turski, koje ćemo morati zadržati i posvojiti n.p.boja, amanet, tepsija, đerđef, top, barjak, barjaktar, brk, burmut, čakšire (đekoji naši spisatelji pišu nogavice umjesto čakšire, ali to nije isto.”

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo B, b

  By
  Dragana Amarilis

  badava – besplatno; vidi badava, zabadava
  badavadžija – neradnik
  badem – vrsta voća
  baždar – carinik, osoba koja naplaćuje trošarinu
  baždarina – trošarina
  bajat – ustajao, koji nije svež
  bajati – vračati, čarati
  bakal – trgovac na malo
  bakalnica – radnja, prodavnica prehrambene i druge robe
  bakar – metal
  baklava – vrsta slatkiša
  bakrač – bakreni kotao
  balaban – krupan, veliki
  balvan – trupac posečenog drveta
  balta – sekira
  balčak – držak od sablje, mača
  bambadava – besplatno
  barabar – uporedo
  bar, barem – makar, iole
  barabariti – izjednačavati
  barjak – zastava
  barjaktar – zastavnik
  barut – puščani prah
  barutana – skladište baruta
  basamak – stepenica
  batal – pokvaren
  bataliti – (po)kvariti
  batli – srećan
  batlija -srećnik
  bahnuti – iznenada se pojaviti
  badža – otvor na kući za dim
  badžak – noga, krak
  badžaklija – dugonoga osoba
  baš – prednji prvi
  baša – starešina, prvak
  baška – posebno
  baš-knez – glavni knez
  bašča, bašta – voćnjak, vrt
  baščovan, baštovan – vrtlar
  beg – plemić
  begenisati – dopadati se, sviđati se
  bedevija – kobila arapske pasmine
  bedem – zid
  bezistan – pokriven trg
  belaj – nesreća, zlo
  bena – luda
  benaviti (se) – govoriti gluposti
  benast – budalast
  berat – carski ukaz
  berber, berberin – brica
  berićet – obilje
  bećar – neženja
  behar – voćni cvet
  bešika – kolevka
  biber
  biljur – kristal
  bimbaša – majstor
  bitisati – nestati
  bogaz – grlo, grkljan
  boja – mast, premaz
  bajagi – tobože
  bojadžija – vrsta zanatlije
  bojiti
  boranija
  bostan – lubenica, dinja
  bošča – prekrivač za glavu
  bubreg
  budak – alat za kopanje
  budala
  boza – vrsta pića
  bozadžija – proizvođač boze
  buzdovan – vrsta oružja
  bukagije – okovi
  bula – žena, strina
  buljubaša – starešina
  buljuk – četa vojske
  bumbul – slavuj
  bunar
  burazer
  burgija – svrdlo
  burmut – vrsta duvana
  burmutica – kutija za burmut
  busija – zaseda
  but – bedro
  budža – rupa, jama
  budžak – ugao

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo V, v

  By
  Dragana Amarilis

  vada – rok
  vaiz – propovednik
  vajda – korist
  vakuf – verska zadužbina
  vala – bogami
  varak – pozlata
  varakli – pozlaćen
  vezir – visoki državni službenik u Turskoj
  veresija – odloženo plaćanje
  vilajet – pokrajina
  vildiš – slonova kost

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo G, g

  By
  Dragana Amarilis

  gadara – vrsta sablje
  gazi – pobednik
  gazija – junak
  gaib – nestati
  gajde – vrsta muzičkog instrumenta
  gajtan – vrsta trake, vrpce
  galama – vriska, dreka, plač
  garib – siromašak
  groš – sitan novac
  guba – kožna bolest
  gungula – metež, gužva
  gurabija – vrsta kolača

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo D, d

  By
  Dragana Amarilis

  dava – tužba
  dada, dadilja
  dahija – silnik
  daire – muzički instrumnet
  daidža – ujak
  darmar – nered
  deva – kamila
  degenek – batina
  dežmekast – omanji i debeljuškast
  deli – lud, silan
  delibaša – vođa delija
  delija – junak
  deliluk – ludost, mladost
  dembel – lenština
  deme, demet – breme, teret
  demir – gvožđe
  denjak -svežanj
  dervent – klanac, utvrđenje
  derviš – pripadnik verske sekte
  dernek – vašar
  dert – briga, jad
  divan – vrsta sofe, dvor
  divanhana – predsoblje
  divanija – sulud, lakouman
  divaniti – razgovarati
  divan-kabanica – duga, crvena kabanica
  dizgin – kožni podvodac
  dizdar – zapovednik tvrđave
  dilber – momak, ljubavnik
  dimije – donji deo ženske odeće
  dimiskija – vrsta sablje
  din – vera
  direk – stub, greda
  dirindžiti – raditi težak posao
  dokusuriti – okončati
  dolama – vrsta nošnje, kabanice
  dolma – vrsta jela od mesa i pirinča
  domazluk – domaće životinje
  dorat – vrsta konja tamno smeđe boje
  doratast – smeđ, zagasitocrven
  doruša – kobila tamno smeđe boje
  dostluk – prijateljstvo
  dost – prijatelj
  dram – mera za težinu
  dramlija – krupna sačma, vidi dramoser
  duvak – nevestinski veo
  duvan
  duvaniti
  duvankesa
  duvandžija
  duvar – zid
  dugme – puce
  dud – vrsta voća
  dumen – kormilo
  dulek – tikva, dinja, lubenica
  dunđer – vrsta zanatlije, građevinara
  dur, dura – stani, stoj
  durati – trpeti
  durbin – dvogled
  durmadan – neprekidno
  dućan – radnja
  dućandžija – trgovac
  dušek
  dušekluk – platno za dušeke i ostava za dušeke
  dušman – neprijatelj
  dušmanluk – neprijateljstvo

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo Đ, đ

  By
  Dragana Amarilis

  đavrk, đevrek – komad hleba
  đaur – koji nije muslimanske vere
  đevđir – posuda za ceđenje
  đem – metalni deo uzde
  đemija – lađa
  đene – ponovo, opet, još
  đerdan – vrsta nakita, ogrlica
  đerđef – deo pribora za veženje
  đerz – momak, mladić
  đidija – veseljak, šaljivdžija
  đogat – vrsta sivkastog konja
  đon
  đubre
  đuvegija – mladoženja
  đuvez – ružičast
  đuvezlija – vrsta svile
  đuvendija – vrsta raskalašne žene
  đuveč – vrsta jela
  đuzel – lep
  đul -ruža
  đulabija – vrsta jabuke
  đule – topovsko zrno
  đumišli – srebrn
  đumruk – carina
  đuture – sve zajedno

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo E, e

  By
  Dragana Amarilis

  evenak, evenka – lozova grančica sa grožđem
  evlad – potomstvo
  ej – usklik dozivanja
  ejvalah, ejvala – doviđenja
  ekser – klin
  elčija – ambasador, poslanik
  em – i pored toga
  ereza – reza
  erende – vrsta alatke za struganje
  eser – trag, znak
  espap – oprema, roba
  efendija – gospodin
  ešak – uzbuđenje
  ešek – magarac

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo Z, z

  By
  Dragana Amarilis

  zabadava – uzalud, vidi badava, zabadava
  zabataliti – zapustiti
  zabun – bolan, nemoćan
  zaintačiti – navaliti sa pitanjima
  zahira – hrana
  zaman – uzalud
  zamandaliti – zatvoriti vrata mandalom (zatvarač, zapor)
  zahmet – teško
  zanat – zanimanje, profesija, struka
  zanatlija – neko ko se bavi određenom strukom
  zapt – stega
  zaptiti – sprečavati, začepiti
  zarar -šteta
  zaruret – nevolja, nužda
  zbaglati – svezati
  zevak – uživanje
  zevkariti – uživati
  zejtin
  zejtin-tane – plod od masline
  zejtini – maslinaste boje
  zelenkada – vrsta cveća, vidi šta je zelenkada
  zeman – vreme
  zembilj – vrsta korpe za nošenje
  zenđil – bogat
  zerde -vrsta poslastice, puding od pirinča sa dodatkom šafrana, žute boje
  zerdelija – vrsta šljive žute boje
  zećir prsten – prsten sa dragim kamenom
  zijamet – veliko imanje
  zijan – šteta, kvar
  zijaniti – izgubiti
  zijafet – gozba
  zift – vrsta smole
  zor – sila, snaga
  zorli – silan
  zubun – vrsta odeće, kaputa, često bogato ukrašena vezom
  zuđurt – bez novca
  zuluf – zalizak
  zulum – nasilje
  zulumćar – nasilnik
  zumba – bušilica
  zumbul – vrsta cveća

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo I, i

  By
  Dragana Amarilis

  ibret – pouka, čudo
  ibrik – sud za vodu od bakra
  ibrišim – vrsta svilenog konca
  izun – dozvola
  ilidža – banja
  ibrete – ukrasne igle
  inat
  indat – pomoć
  inćar – poricanje
  indžil – jevanđelje
  iskusuriti – isplatiti
  islam – vera
  istekar – ponovo
  istifan– nevestinski venac
  ihtijar – starac
  ičaga – dvorski službenik
  išaret – znak
  išćil – slutnja

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo J, j

  By
  Dragana Amarilis

  jabana – stranac
  jagla – vrsta jela, cicvara
  jaglak – vrsta marame
  jagma – grabljenje, pljačka
  jagmiti – grabiti
  jagrz, jagaz – vrsta konja
  jazija – pismo
  jazidžija – pisar
  jazuk – šteta
  jaija – pešak
  jaka – kragna
  jalah, jala – o bože
  jalija – pust prostor
  jalman – deo puške
  janija – vrsta jela, paprikaša
  jankesa – vrsta torbe
  janjičar – rod vojske
  japija – drvena građa
  japundže – kišna kabanica
  jarak
  jaran – prijatelj
  jaračenje – pripremanje konja
  jaruga – rupa, brazgotina
  jasakčija – straža
  jastuk
  jatagan – vrsta dugog, krivog noža
  jatak – postelja, onaj koji skriva prestupnike
  jauklija – devojka, verenica
  jedek – povodac od ulara
  jelek – prsluk
  jemenija – povezača
  jemenlije – vrsta obuće
  jemin – zakletva
  jenđa – deveruša
  jeribasma – vrsta kruške
  jedžek – hrana, jelo
  jogun, jogunast – svojeglav
  jok – ne, nije
  joktur – nema
  joldaš – drug
  joltava – vrsta posuđa
  jorgan
  jorganluk – vrsta platna
  jorgovan
  jordam – oholost
  jumak – klupče
  juriš – napad
  jufka – testo za pitu

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo K, k

  By
  Dragana Amarilis

  kabadahija – nasilnik
  kabila – pleme, rod
  kabast – krupan, velik
  kahva, kafa, kava
  kavaz – stražar
  kaval – svirala
  kafana
  kavga – svađa
  kavez – krletka
  kavžiti se – svađati se
  kada, kaduna – gospođa
  kadar – sposoban
  kadifa – vrsta tkanine
  kadifica – vrsta cveta žute, narandžaste boje
  kadija – šerijatski suduja
  kazan – bakreni kotao
  kazandžija – vrsta zanata
  kazuk – kolac
  kaik – čamac
  kail – voljan
  kaiš – kožni opasač
  kaišlije – vrsta opanka
  kajariti – potkivati konja
  kajgana – jaja pripremljena tako što su umešana pre prženja
  kajmak
  kajsija
  kalaj – kositar
  kalem – olovka, cevčica za konac
  kalemiti – navrtati voće
  kalauz – putovođa, vodič
  kalaš – rasipnik, varalica
  kalaštura – žena koja ne pazi na svoje ponašanje
  kaldrma
  kalpak – vrsta kape
  kalup – oblik, obrazac
  kalfa – pomoćnik majstora
  kalčine – dokolenice
  kamara – gomila
  kamdžija – bič
  kanap, kanapa – uzica
  kantar – vaga
  kandža – nokat kod ptica, gvozdena kuka, čaklja
  kapak – poklopac
  kapija – vrata
  kara – crn
  Karabogdanska – Moldavija
  Karavlah – čovek iz Vlaške (južna Rumunija)
  karamanka – vrsta kruške
  karanfil
  karaula – stražarnica
  karavan
  karli, kaharli – žalostan
  kasaba – varošica
  kasapin – mesar
  kasapiti – nožem seći meso
  katil – krvnik
  katran – građevinski materijal
  kaurin – nevernik
  kauriti – pokrštavati
  kaurma, kavaurma – vrsta jela od mesa
  kafazli – šaren
  kafana
  kafedžija
  kaftan – vrsta odeće
  kačamak – vrsta jela
  kašika – žlica
  kesa – vreća
  keser – vrsta alatke
  kesedžija – koji seče kese
  kesim – najam
  kesimača – ovca
  kesten
  kidisati
  kijamet – sudnji dan
  kirajdžija – zakupac stana
  kirija – zakupnina
  kičma – leđa
  kna – crvena boja za kosu
  kova, kofa
  kovanluk – pčelinjak
  kovrdžast – kudrav, kuštrav, loknast
  kolan – vrsta pojasa
  komordžija – konjovodac
  komšija – sused
  komšiluk
  kona – susetka
  konakdžija – onaj koji prespava
  konak – prenoćište
  kopile – vanbračno dete
  kopča – metalna kukica
  kopčati – vezati, spajati dugmad
  korbač – kožni bič
  krba – sud za vodu
  kreč
  krklama – vrsta vune
  krsmet, kismet – sudbina, udes
  krdžalije – odmetnici
  kube – svod, kupola
  kubura – mala puška
  kuburiti – patiti se
  kujundžija – vrsta zanatlije
  kula – utvrđenje u tvrđavi
  kulatast, kulaš – konj sivkaste boje, pepela
  kuluk – težak posao bez nagrade
  kumbara – vrsta oružja
  kumrija – gugutka
  kundak – deo puške
  kurban – goveče koje se kolje na Bajram
  kujruk – rep
  kurtala, kurtara – spas
  kurtalisati se – spasiti se
  kusur – novac koji se vraća prilikom kupovine
  kutija – vrsta posude

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo L, l

  By
  Dragana Amarilis

  lagum – mina
  lagumdžija – miner
  lakrdija – reč, govor
  lal – ružičast
  lala – cvet, tulipan
  laf – razgovor
  lelek, lejlek – roda
  lem, lehem – kalaj
  lemiti, lehmiti – lepiti
  lenger – sidro
  lepeza – mahalica
  leš, lešina – mrtvo ljudsko ili životinjsko telo
  liman – zaliv
  limun
  lokum –slatkiš
  lula – pribor za pušenje

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo M, m

  By
  Dragana Amarilis

  mafiš – vrsta kolača
  magaza – ostava
  magazal– puškarnica
  mazija – čelik
  maja – kvasac
  majdan – rudnik
  majmun
  makaze
  mangup– vragolan
  mamuza
  mamuran – bunovan
  mamurluk – bunovnost
  mana, mahana – nedostatak
  mandal – zapor
  mani – zavidan, protivan
  marama
  maskara – šala
  mahala – deo naselja
  mahnit – budalast
  meze – zakuska
  mezetiti – jesti uz piće
  mejdan, megdan – polje, trg
  mekter – muzikant
  melez – mešanac
  melem – vrsta leka
  memla – vrsta vlage
  mengele – vrsta alatke
  merdevine – stube
  mermer
  merdžan – koral
  mehana – krčma
  mehandžija – krčmar
  mizrak – vrsta koplja
  minđuše – naušnice
  milet – narod
  miraz – nasledstvo
  miraždžija – naslednik
  misir – Egipat
  misirača – vrsta tikve, bundeva
  misirka – morka, biserka
  mistrija – zidarska alatka
  mor – ljubičast
  mujezin – verski službenik
  mukte, mufte – badava, besplatno
  mula – učen čovek
  munara, minara, minaret – toranj na džamiji
  murder – nečist
  murćef, murćep – mastilo
  murtat – izdajica
  muselim – činovničko zvanje
  musliman – pripadnik islama
  mutapdžija – vrsta zanata, prerada kože
  mutap – pokrov
  muftadžija – koji živi na tuđ račun
  muftija – sveštenik
  muhanet – tuga, bol
  mušema – vrsta platna
  mušmula – vrsta voća
  mušterija – kupac
  muštulukdžija – koji javlja dobru vest
  muštuluk – nagrada

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo N, n

  By
  Dragana Amarilis

  nabasati – nagaziti, naići
  nalune, nanule – vrsta papuča
  namaz – molitva kod muslimana
  narandža
  natenane – polako
  nafaka – hrana
  naheriti – nakriviti
  nahija – župa, oblast
  nadžak-baba – žena koja voli da se svađa
  neimar – graditelj
  nišador – amonijum hlorid
  nišan – cilj, meta
  nur -svetlo

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo O, o

  By
  Dragana Amarilis

  obaška – posebno
  obenđijati – opčiniti
  ovarisati – pogoditi
  ograisati – nastradati
  odaja – soba
  odadžija – sobar
  oka – mera za težinu
  oklagija
  oluk
  ortak – saradnik
  ortakluk – saradnja
  ortačiti se – udruživati se
  osakatiti – ozlediti
  osamariti – postaviti samar
  oćelaviti – izgubiti kosu
  oćoraviti – oslepeti
  odžak – dimnjak
  odžaklija – posebna soba
  odžačar – dimničar

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo P, p

  By
  Dragana Amarilis

  pazar – pijaca
  pazarivati, pazariti – trgovati
  palavra – pričalica, podvala
  palamar – uže
  pamuk
  pamuklija – deo odeće, vrsta prsluka
  panta, pajanta – veza, spona, greda, žaoka
  papuča
  papudžija – zanatlija koji pravi papuče
  para – novac
  parče – komad
  pastrma – suvo meso
  patlidžan – povrće
  pafte, pavte – kopče
  pačariz – šteta, štetočina
  pačavra – krpetina
  pače, pača – pihtije
  paša – turski dostojanstvenik
  pašalija – službenik kod paše
  pašaluk – oblast pod upravom paše
  pašenog – ženine sestre muž
  pašmaga – vrsta cipele ili papuče
  pekmez
  peksijan – prljav, nečist
  pelivan – umetnik, akrobata na žici
  pembe, penbe – ružičast
  pendžeta – potplata za cipele
  penđeviš – vrsta jela od iznutrice
  pendžer – prozor
  pervaz – ograda
  perde – zavesa
  perdašiti – glačati
  perčin – kika, kosa
  pesin – prljav
  peš – gornji deo odeće
  peškeš – poklon
  peškir – ubrus
  pilav – jelo sa pirinčem, svetkovina
  piljar – prodavac povrća
  pirinč, pirinač
  pirjan – jelo od džigerice sa pirinčom
  pirjaniti – kuvati
  pirlitanje – gizdanje
  pita
  pihtije, piktije
  pišman – pokajati se
  pišmaniti se – kajati se
  pišmanluk – kajanje
  pobaška – posebno
  pokladrmisati – popločati, postaviti kaldrmu
  pokauriti se – pokrstiti se
  pohapsiti – pozatvarati
  poharčiti – potrošiti
  presapiti – premeriti
  pula – dugme
  pušt – nitkov

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo R, r

  By
  Dragana Amarilis

  rabadžija – kolar, kočijaš
  rezakije – vrsta grožđa
  razgaliti, razgaljivati se – obezbrižiti se
  raja – turski podanici neislamske vere
  rakam – brojka, račun
  rakija – vrsta alkoholnog pića
  raki-sapun – vrsta mirisavog sapuna
  rakidžija – pijanica
  ramazan – muslimanski post
  raskalašen – razuzdan
  raskalašiti se – razuzdati se
  raf – vrsta ostave
  reza – zapor
  rezil – ponižen, sramotan
  rz – poštenje, obraz
  rsuzin, hrsuz –lopov
  rufet – zanat
  Rumelija – evropski deo Turske
  rusvaj – lom, čudo
  rufetlija – zanatlija
  ršum – ljutnja, vika na nekoga

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo S, s

  By
  Dragana Amarilis

  sabah – zora
  sabahile, sabajle – zorom
  savatleisati – gravirati
  saganlija – vrsta pasulja
  sade – pravi, čist
  sahibija – gospodar
  sakagija – vrsta konjske bolesti
  sakat – bogalj
  sakatiti – bogaljiti
  saksija – lončić za cveće
  salamura – vrsta rastvora sosli u vodi za konzerviranje mesa
  salep – vrsta pića
  samar – deo tovarne opreme, drveno teretno sedlo
  samardžija – zantlija koji izrađuje samare
  samsov – veliko pseto
  samun, somun – vrsta hleba
  samur – vrsta krzna
  sandal – vrsta svilene tkanine
  sandalija – stolica
  sanduk – drveni kovčeg
  santrač – bunarska ograda
  sandžak – administrativna jedinica
  sapun
  saraj – dvor
  sarahor – vrsta stražara
  sarač – zanatlija koji pravi predmete od kože
  sarma
  saruk – zavoj oko kape, čalma
  sahat, sat – časovnik
  satara – mesarska sekira
  sahibija – vlasnik
  sač – metalni poklopac za ognjište
  sačma – sitna olovna zrnca
  sevap – dobro delo
  sevdalija, sevdahlija – zaljubljenik
  sevdisanje – milovanje
  sedef – ljuštura biserne školjke
  sedefli – ukrašen sedefom
  seiz – konjušar
  seir, sejir – gledanje, razgledanje
  seiriti – gledati, razgledati
  sejmen – rod turske vojske
  selam – pozdrav
  selam alejk – pozdravljam te
  selvija – čempres
  sepija – voda za štavljenje kože
  srhat – krajina
  serhatlija – krajišnik
  serbez – slobodno
  serdar – starešina
  serdarija – administrativno područje serdara
  sermija – imovina
  serdžada – vrsta ćilima
  sefte – prvi dnevni Pazar
  seftedžija – prvi kupac
  sijaset – mnoštvo
  sike, sinle – šamar
  simit – vrsta hleba
  simičija – vrsta pekara
  simsija – lula srebrom okovana
  sinija – niski sto, sofra
  sindžilit – sudska potvrda
  sindžir – lanac
  siridžik – belilo za mazanje lica
  sirće
  sičan – miš, mišomor
  sjaraniti – sprijateljiti se
  skela – pristanište, splav
  skeledžija – splavar
  skerlet – vrsta tkanine, crvena boja, bolest šarenica
  soj – rod, pleme
  sokak – ulica
  soluf, zuluf – uvojak
  somun – okrugao hleb
  sofa – trem, uzdignut prostor pred džamijom, natkriveno mesto u bašti
  sofra – trpeza
  spahija – posednik
  spahiluk – posed spahije
  srklet – tegoba
  srma – srebro
  srča – staklo
  srčali – staklen
  subaša – nadzornik
  sultan –car
  sultanija – princeza
  sulundar –dimnjak
  sunet – obrezivanje muške dece
  sunđer
  surgun – progonstvo
  sutlijaš – slatko jelo jelo od mleka i pirinča
  sudžuk – vrsta kobasice

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo T, t

  By
  Dragana Amarilis

  tabak – sloj, red, arak
  tabakhana – ko\arska radionica
  taban – donja strana stopala
  tabandže – mala puška
  tabor – bataljon vojske
  tava – tiganj
  tavan – potkrovlje
  taze – svež, nov
  tain – obrok, sledovanje
  takum – pribor, oprema
  talambas – muzički instrument
  talas
  talih, talija – sreća
  taman – upravo
  tambura – muzički instrument
  tandara – roštilj, prčvarnica
  tandara – mandara – zbrda zdola
  tane – topovsko zrno
  tapija – javna isprava o vlasništvu
  taraba – drvena ograda
  tarana – izdrobljeno testo na mrvice kao dodatak supi, čorbi
  tas – vrsta posude
  Taslidža – Pljevlja
  tatar, tatarin – poštar konjanik u turskoj vojsci
  tevabija – pristalica
  tezga – trgovački sto
  tezgere – nosila
  teke – samo, istom
  tekne – korito
  telal – glasnik
  telaliti – objavljivati
  tenhan, tenhanluk – samoća
  tenef – konpopac, uže
  tendžera – vrsta posude za kuvanje
  tepa – brežuljak, uzvisina
  tepsija – vrsta posude
  terak – uzorak
  Terazije – deo Beograda gde se u tursko vreme rezvoar odakle se voda razvodila u raznim pravcima. Rezervoar za vodu se na turskom kaže terezija ili terazije; tur – terazi: pers. – terazu
  terzije, terazije – ručna vaga
  teredža – kalup
  terzija – krojač
  terziluk – krojački zanat
  terli, terli diba – vrsta svile
  terluke – ženske papuče
  teskera – pismo
  teste – svežanj od 10 komada
  testera
  testir, testijar – dozvola
  tetik – luk, pero
  teferič – izlet, provod
  tefterdar – blagajnik
  tefter – beležnica
  tefteriti – zapisivati
  teftiš – pregled, inspekcija
  tiganj
  timar – negovanje konja
  timariti – čistiti konje
  tiftik – pocepan
  toba – pokajanje, zaricanje
  tobdžija –artiljerac
  tobdžiluk – rod vojske
  tozluci, tozluke – dokolenice
  tojaga, toljaga – batine
  toke – metalni ukrasi
  tokmak – malj, glupak
  tomruk – klada
  top – vrsta oružja
  topal – sakat, hrom
  topalast – hrom
  topuz – vrsta oružja
  topuk – potpetica
  Topčider – topcu deresi, topdžijska dolina
  torba – manja vreća za lične stvari, nosi se na ramenu
  torlak – hvališa, razmetljivac
  tug – znak pašinog dostojanstva
  Tuzla – mesto, solana, mesto gde se vadi so
  tulipan – lala
  tulum – mešina; praznoglavac, rastrojen čovek
  tumbak – zlatna legura bakra
  tumbas – vrsta čamca
  Tuna – tursko ime Dunava
  tur – donji deo odeće
  turkovanje – život po propisima islama
  turpija – stolarska i bravarska alatka
  turpijati – strugati
  turšija – ukiseljeno voće i povrće
  tutkal – vrsta lepka
  tutkun – glupak, neznalica
  tutun-kesa – pribor za nošenje duvana
  tutundžija – duvandžija
  tufek – puška
  tufekdžija, tufegdžija – puškar
  tucak – zarobljenik, prosjak
  tuč – bronza

  Odgovori
 • vojislav ananić

  Turcizmi u srpskom jeziku – slovo Ć, ć
  By
  Dragana Amarilis

  Ćaba – hram u Meki
  ćage – papir
  ćar – dobitak
  ćarenje – zarađivanje, trgovanje
  ćardžija – trgovac
  ćasa – dublja posuda za čorbu, mleko
  ćata – pisar
  ćebe – vuneni prekrivač
  ćebedžija – zantlija koji pravi prekrivače
  ćevap
  ćeif, ćef – uživanje, dobro raspoloženje
  ćela – deo glave bez kose
  ćelav – vrsta oboljenja, calvities, alopecia: stanje bez kose
  ćelepir – pljačka
  ćilibar – jantar
  ćemane – violina
  ćemer – pojas; svod
  ćenar – rub, ivica, krajina
  ćepenak – krilo, deo dućana
  ćeramida – vrsta crepa
  ćerpič – vrsta cigle
  ćeskin – oštar, ljut
  ćeten – lan
  ćef, ćeif – uživanje
  ćevšiti – voditi istragu
  ćibrit, šibrit – šibica
  ćila – torba za barut
  ćilim – vrsta vunenog pokrivača
  ćilit – katanac
  ćimlija – vrsta igle
  ćiriš – skrob, štirak
  ćitab, kitab – knjiga
  ćifta – trgovčić
  ćor, ćorav – slep
  ćorlaisati – ići nasumice
  ćoro– bez jednog oka
  ćorpazar – prodaja na slepo
  ćosa – muškarac bez brade i brkova
  ćotek – batina
  ćošak – ugao
  ćošak – čardak, vila
  ćošeli – uglast
  ćulumak – mali topaz
  ćuma –čuperak, hrpica
  ćumez – kokošinjac
  ćumur – ugalj
  ćuprija – most
  ćurak – kožuh
  ćurčija – zanatlija, krznar, kožar
  ćuskija – gvozdena poluga; sasvim pijan čovek koji ne može da stoji uspravno
  ćutuk – panj, klada
  ćufte – okroglo oblikovani komadići mesa

  Odgovori
 • jkhgfyuk

  Vecinu ovih rijeci mozete naci u Vukovim pjesmama, tako da je od velike koristi

  Odgovori
 • Milan

  Zar reč liturgija i lavra nisu grčkog porekla?

  Odgovori
 • Miško ue

  Alat=instrumenti
  Kiša=dažd, dožd

  Odgovori
 • Rada Tanaskovic

  Ovde ima mnogo reči koje su latinskog, grčkog ili nekog drugog porekla a svrstane su u turcizme, recimo: kašika, sve reči izvedene od agrar…. Posebna sramota je što su i srpske reči stavljene u turcizme, recimo šestoperac. Kako šestoperac možemože biti turcizam ako se za šest na turskom kaže alti a za pero tui? Mnogo je neozbiljno na ovaj način baviti se jezikom. Mnogo starosrpskih da ne kažem staroslovenskih reči je takođe upisano u turcizme.
  Moj predlog: naši lengvivsti bi trebalo da znaju bar još jedan slovenski jezik pre nego što se upuste u temu prisustva stranih reči u srpskom jeziku, čisto da se ne bi sramotili. I obavezno da poznaju grčki i latinski, iz istih razloga.

  Odgovori
 • IceLancer

  Upravo sam cuo turcina iz 1918-te (film) govori na srpskom „sledeci“ obracajuci se sledecem da pridje..
  Bas me zanima poreklo ima li ikakve veze ili se samo neko igrao recima?
  Film Water Diviner
  oko 24minuta u filmu taman kada Russel Crow sidje sa broda i pridje „carini“

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top